Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-01-1997 ]

ΠΟΛ.1010/10.1.1997 Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού

(Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1003227/173/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 13/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1010

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού.

Με αφορμή ερωτήματα των Δ.Ο.Υ., αναφορικά με την ημερομηνία υπολογισμού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού μετά από έκδοση πρακτικού του Ν.Σ.Κ. για κατάρτιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρ. 486/1991 και αρ. 599/1994
γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ. (σας κοινοποιήθηκαν με τις εγκυκλίους μας αρ. 2038425/4866/0016/6.5.92 και αρ. 1064489/5085/0016/ΠΟΛ. 1152/26.5.95) "η εξωπτωχευτική ρύθμισις χρεών πτωχού οφειλέτου του Δημοσίου, μετά γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ..........., μεθ' ήν συνάπτεται μετά του πτωχού σχετική σύμβασις, αποτελεί συμβιβασμόν δια του οποίου το όλον χρέος, ως διαμορφούται δι' αυτού (συμβιβασμού) μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κεφαλαιοποιείται ήτοι οράται ενιαίον και ορίζονται οι εις αυτό καταβλητέες δόσεις" χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, δηλαδή να αναφέρεται ότι ειδικά γι' αυτές εννοείται μέρος τους ήτοι το ποσό στο οποίο είχαν φτάσει σε κάποιο χρονικό σημείο του παρελθόντος. Από καμμία εξάλλου διάταξη δεν προκύπτει ότι η υποβολή της αίτησης για εξωπτωχευτικό συμβιβασμό ή η έκδοση ή αποδοχή του πρακτικού κ.λπ. αποτελεί λόγο παύσης της επιβάρυνσης του χρέους με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Συνεπώς οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής πρέπει να υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού (εννοείται ότι εάν το πρακτικό
του Ν.Σ.Κ. δέχεται καταβολή μέρους τους - ποσοστού -, θα συμφωνείται η καταβολή αυτού του ποσοστού επί του συνόλου τους, μέχρι δηλ. την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού).
Σχετικό με το θέμα είναι και το έγγραφο αρ. 6041/5.7.96 του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Οικονομικών το κείμενο του οποίου ακολουθεί.

Αρ. Γνωμ. 6041/5.7.1996
Σε απάντηση των δια του με αρ. πρωτ. 1063851/5314/0016/19.6.1996 εγγράφου σας διατυπωθέντων ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1.- Στο αρ. 6 του Ν.Δ.356/1974 ορίζονται:

"Αρθρο 6. 1. Από την πρώτη εργάσιμη, για της δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο, επιβάλλονται σ' αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Για χρέη από συμβάσεις το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής και το ανώτατο όριο αυτής ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση, με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί η οφειλή μερικά ή ολικά.

2. Κατά την εκάστοτε είσπραξιν των δημοσίων εσόδων εισπράττεται υποχρεωτικώς και η επί του καταβαλλομένου ποσού της οφειλής αναλογούσα προσαύξησις λόγω εκπροθέσμου καταβολής.....

8.- Αναστολή καταβολής χρεών προς το Δημόσιον και των μετά τούτων συνεισπραττομένων, αναστολαί λήψεως αναγκαστικών μέτρων, ως και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής παρεχόμεναι υπό των αρμοδίων κατά νόμον οργάνων ή δικαστηρίων, δεν απαλλάσσουν τα χρέη εκ των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής καθ' όν χρόνον διαρκεί η παρασχεθείσα αναστολή ή η διευκόλυνσις.

2.- Κατά τη με αρ. πρωτ. 486/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., στην περίπτωση της εξωπτωχευτικής ρυθμίσεως χρεών πτωχού οφειλέτη του Δημοσίου μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας (γνωμοδότηση ΝΣΚ μετά προδικασία της κατά νόμο επιτροπής κατ' αρ. 15 Π.Δ.671/1982 που διατηρήθηκε σε ισχύ με αρ. 39 Γ2 Ν.1884/1990) συνάπτεται μεταξύ Δημοσίου και πτωχού σχετική σύμβαση συμβιβασμού με τον οποίο το όλο χρέος του οφειλέτη το βεβαιωμένο μέχρι της καταρτίσεως της ως άνω συμβάσεως μετά των σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κεφαλαιοποιείται και, αντιμετωπιζόμενο σαν ενιαίο, ορίζονται οι εις αυτό
καταβλητέες δόσεις ατόκως ώστε και εφόσον ο συμβιβασμός τηρείται από τον πτωχό, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση και συνεπώς ούτε σε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3.- Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι κατά την κατάρτιση της σχετικής συμβάσεως συμβιβασμού, από της οποίας τίτλος βεβαιώσεως του χρέους του πτωχού είναι αυτός ούτος ο συμβιβασμός, αποδυναμωμένου του προϋφιστάμενου τίτλου εισπράξεως του Δημοσίου του συνεφελκόμενου την επιβολή προσαυξήσεων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης εξυπηρετήσεως του χρέους, ρυθμίζεται ενιαίως το όλον χρέος του πτωχού το βεβαιωμένο μέχρι τότε στο Δημόσιο Ταμείο συμπεριλαμβανομένων πλην του βασικού χρέους και των μέχρι τότε αναλογουσών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που συνεχίζουν να υπολογίζονται κατ' αρ. 6 παρ. 1 και 8 του Ν.Δ.356/1974 χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή ως προς το θέμα της βεβαιώσεως προσαυξήσεων η υποβολή εκ μέρους πτωχού οφειλέτη αιτήσεως προς κατάρτιση εξωπτωχευτικού συμβιβασμού με το Δημόσιο.

4.- Επομένως, στην περίπτωση που αφορά το πρώτο ερώτημά σας, το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ Προϊσταμένου ΔΟΥ και του ιδιώτη σύμφωνα με τους όρους τους τεθέντες με το με αρ. 3797/1995 πρακτικό Ν.Σ.Κ., θα αφορά το βασικό χρέος του οφειλέτη με τις αναλογούσες σ' αυτό προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι της συμβάσεως του συμβιβασμού, χωρίς να ασκεί ουδεμία επιρροή στη βεβαίωσή τους η υποβολή της αιτήσεως του οφειλέτη προς κατάρτιση του εξωπτωχευτικού συμβιβασμού με το Δημόσιο.

Κατόπιν δε της ως άνω απαντήσεις επί του πρώτου ερωτήματός σας, παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων ερωτημάτων σας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο