Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2011 ]

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Σ96/972/29.6.2011 Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφ/νων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου

(Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφ/νων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aθήνα 29 Ιουνίου 2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ. Σ96/972

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες:ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5224913
Αρ.fax : 210 5239280

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Η αναζήτηση των δαπανών νοσηλείας των ασφ/νων από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου

Το Τμήμα Ειδικών Θεμάτων της Δ/νσης Παροχών Της Διοικήσης ασχολείται με την έκδοση απόφασης Διοικητή για ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, αφού προηγουμένως οι υπηρεσίες παροχών (ασθενείας και πληρωμών συντάξεων)των Υποκ/των συγκεντρώσουν και υποβάλουν τις δαπάνες καθώς και τα προβλεπόμενα από τις εγκ.140/87 και 55/01 δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες αφορούν νοσήλεια,επιδοτήσεις,πράξεις θεραπείας, πρόσθετης και έκτακτης περίθαλψης, έξοδα κηδείας και συντάξεις.Τις δαπάνες νοσηλείας αναζητούν τα τμήματα παροχών από τα οικονομικά τμήματα των αρμοδίων υποκ/των.

Πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι κάποια οικονομικά τμήματα δεν έδιναν την δαπάνη νοσηλείας των ασφ/νων στα τμήματα παροχών, επειδή σύμφωνα με το άρθ.27 παρ.8 του Ν.3867/2010 έγινε ρύθμιση και εκχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τα νοσοκομεία έως 31/12/09.

Για τον λόγο αυτό η υπηρεσία μας έστειλε σχετικό ερώτημα στην Νομική Δ/νση της Διοίκησης η οποία με την αρ.255/11 γνωμοδότησή της που έγινε δεκτή από τον κ.Διοικητή του Ιδρύματος αναφέρει« ότι δύναται και πρέπει το ΙΚΑ να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη των ασφ/νων του μέχρι 31/12/09 συνεπεία ατυχημάτων».

Συνεπώς θα πρέπει τα τμήματα παροχών να συνεχίσουν να αναζητούν τις δαπάνες νοσηλείας από τα οικονομικά τμήματα και να τις διαβιβάζουν μαζί με τις άλλες δαπάνες στο Τμήμα Ειδικών Θεμάτων προκειμένου να εκδίδει αποφάσεις Διοικητή για να διεκδικηθούν οι δαπάνες από τους υπαίτιους τρίτους και τις ασφ/κές τους εταιρείες.

Με ευθύνη των Δ/ντων των Υποκ/των να δοθεί από ένα αντίγραφο του Γενικού Έγγραφου σε κάθε υπάλληλο του Τμήματος Παροχών και του Οικονομικού της Νομικής Δ/νσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 255/2011

Αριθ. Ερωτήματος:α.π. Σ96/262/2011 της Γενικής Δ/νσης Ασφ. Υπηρεσιών, Δ/νση Παροχών, Τμήμα Ειδικών Θεμάτων, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται, αν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύναται σε διεκδικήσει τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του μέχρι 31-12-2009, συνεχεία ατυχημάτων με υπαιτιότητα τρίτων, εν όψει της διατάξεως της § 8 του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010.

-----------------------------

Α. Εις το υπ΄αριθμ. πρωτ. Σ96/262/29.6.2011 έγγραφο της Δ/νσεως Παροχών (Τμήμα Ειδικών Θεμάτων) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα «Η αξίωση δαπανών νοσηλείας που αφορούν ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών», εκτίθενται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με τις εγκ. 140/87 και 55/01 εκδίδουμε αποφάσεις Διοικητή προκειμένου να διεκδικήσουμε τις δαπάνες (νοσηλείας , επιδότησης, πρόσθετης και έκτακτης περίθαλψης και σύνταξης) που χορηγήσαμε σε ασφαλισμένους μας ύστερα από ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτου, από τους υπαιτίους και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες. Σύμφωνα με το άρθρ. 27§ 8 Ν. 3867/2010 έγινε ρύθμιση με το Υπουργείο Οικονομικών και εκχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο οι οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τα νοσοκομεία έως 31-12-09.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν είμαστε νόμιμοι να συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τους υπαιτίους τρίτους των ατυχημάτων και τις ασφ/κες τους εταιρείες τις δαπάνες νοσηλείας των ασφ/νων μας για τις οποίες μας ενημερώνουν τα αρμόδια οικονομικά τμήματα των υποκαταστημάτων ότι είναι στην ρύθμιση».

Β. Εις το άρθρο 27, υπό τον τίτλο «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», του Ν. 3867/2010 (Α΄128) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«1. Οι οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1-1-2007 έως και 31-12-2009, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής , σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις , ως ακολούθως:

α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 € ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος.

β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 €, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διαδικασίας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους
….
8. Οι απαιτήσεις των φορέων της § 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Γ. Με την εκτιθεμένη § 8 του άρθρου 27 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι οι απαιτήσεις των φορέων της § 1 (νοσοκομείων του ΕΣΥ κ.λπ.) έναντι του ΙΚΑ και των λοιπών αναφερομένων ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, εκχωρούνται προς το Δημόσιο και ότι το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχωρήσεως προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των-Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πρόκειται, συνεπώς, περί μεταβολής εις το πρόσωπο μόνον του δανειστού της απαιτήσεως και το Δημόσιο, ως νέος δανειστής , υποκαθιστά τους φορείς της § 1 στις απαιτήσεις αυτών έναντι του ΙΚΑ και των λοιπών Ταμείων . Εν όψει αυτών , το ΙΚΑ κατ΄εφαρμογή της νομοθεσίας που ισχύει επί του θέματος, δύναται και πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί τις δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31-12-2009, συνεπεία ατυχημάτων με υπαιτιότητα τρίτων.

Αθήνα 3-6-2011

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Κ. ΒΑΡΕΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο