Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2011 ]

Κ.Υ.Α. Αριθ. Β4/οικ27851/3242/14.6.2011 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό»

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Β4/οικ27851/3242

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 32 και 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 701/70 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α΄ 220).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές διατάξεις».

4. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).

6. Το π.δ. 91/88 (ΦΕΚ Α΄ 91) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Δεκεμβρίου 1984, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 209/1991 (ΦΕΚ Α΄ 79).

7. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187).

8. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

9. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 35).

10. Την αριθ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» και τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

11. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ΦΕΚ Α΄ 98).

13. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στο άρθρο 2 της 16597/29-12-2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό», προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις εκμισθώσεως ΙΧ αυτοκινήτων να εκμισθώνουν και φορτηγά ΙΧ αυτοκίνητα (ΦΙΧ) μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ιδιοκτησίας τους ή φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Τα φορτηγά αυτοκίνητα έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα της επιχείρησης εκμίσθωσης. Η έκδοση των αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων στο όνομα των επιχειρήσεων εκμίσθωσης που έχουν μισθωθεί από εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. A2/40819/7167/1991 (ΦΕΚ Β΄ 955) απόφασης όπως ισχύει.
β. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων και στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΦΙΧ επιχείρησης εκμίσθωσης αυτοκινήτων».
γ. Η μίσθωση, η οποία αφορά μόνο στη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό, έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο έτη.
δ. Το μισθωμένο ΦΙΧ αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το έχει μισθώσει και οδηγείται από το προσωπικό αυτής.
ε. Για τις μισθώσεις της κατηγορίας αυτής καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον κάτοχο του δικαιώματος κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος και σε περίπτωση που ο κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο από το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο και αφετέρου από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης εκμίσθωσης.
Η σύμβαση περιέχει το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης και τα στοιχεία του οχήματος.
στ. Αντίγραφα των συμφωνητικών κατατίθενται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην υπηρεσία Μεταφορών της περιφερειακής ενότητας της χώρας στην οποία υπάγεται ο μισθωτής και στην αρμόδια Οικονομική υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής.
Η υπηρεσία μεταφορών, εκδίδει με την κατάθεση του συμφωνητικού μίσθωσης και αφού ελέγξει ότι πληρούνται για τον μισθωτή οι προϋποθέσεις χρήσης ΦΙΧ αυτοκινήτου, βεβαίωση κατάθεσης συμφωνητικού μίσθωσης υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο και στην οποία έχει τεθεί η σφραγίδα της υπηρεσίας.
Η βεβαίωση περιέχει τα στοιχεία των μισθωτή και εκμισθωτή, τη διάρκεια της μίσθωσης και το μεταφορικό έργο του ΦΙΧ αυτοκινήτου.
Η βεβαίωση και αντίγραφο του συμφωνητικού μίσθωσης βρίσκονται επί του οχήματος κατά την κυκλοφορία του μισθωμένου ΦΙΧ αυτοκινήτου.
Η βεβαίωση κοινοποιείται από την υπηρεσία μεταφορών που την εκδίδει στην υπηρεσία μεταφορών η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας του ΦΙΧ αυτοκινήτου για ενημέρωση του φακέλου του οχήματος.
ζ. Η εκμίσθωση των ΦΙΧ αυτοκινήτων γίνεται κατά τα λοιπά με τους όρους και προϋποθέσεις εκμίσθωσης των επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων.»

2. Tα παραρτήματα της 16597/29-12-2010 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:

(Βλέπε συνημμένα έγγραφα)


3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 14 Ιουνίου 2011

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο