Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2003 ]

Αριθμ. Πρωτ.: 1099519/10956πε/Β0012/21.1.2003 Η ζημία από τη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών Α.Ε. που κατέχει άλλη Α.Ε. δεν μπορεί να εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα της δεύτερης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

(Η ζημία από τη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών Α.Ε. που κατέχει άλλη Α.Ε. δεν μπορεί να εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα της δεύτερης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1099519/10956πε/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10   
 Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: I. Καθαρός
Τηλέφωνο: 210 3375311,312
Fax: 2103 375001

ΘΕΜΑ: Η ζημία από τη μείωση της ονομαστικής αξίας μετοχών Α.Ε. που κατέχει άλλη Α.Ε. δεν μπορεί να εκπεστεί από τα ακαθάριστα έσοδα της δεύτερης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. ΣΧΕΤ: Η από 11.12.2002 αίτησή σας

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει η ζημία που πραγματοποιήθηκε από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, για να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα της μετόχου επιχειρήσεως σαν απώλεια του κεφαλαίου, το ποσό που προέκυψε από τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας στην οποία συμμετέχει η πρώτη, θα πρέπει η ζημία να έχει αναγνωριστεί φορολογικά και να υφίσταται κατά το χρόνο της μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου (αρ. πρωτ. 2948/8.7.1981 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Επιθ/σης - 1ης Επθ/σης Οικον. Εφοριών).

3. Το Ν.Σ.Κ με την αριθ. 33/1981 γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε ότι οι ανώνυμες εταιρίες που προβαίνουν σε μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου, με σκοπό τη μερική κάλυψη ζημιών, δεν μπορούν να μεταφέρουν για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, το ποσό της ζημίας που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τους, καθόσον αυτή έχει «μετακυλίσει» στους μετόχους της και επομένως δεν υπάρχει ζημία για την ίδια την εταιρία.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και εφαρμόζεται πάγια από τη Διοίκηση (Ε. 81/ΠΟΛ.97/1981 διαταγή μας, 1095255/10868πε/Β0012/1998, 1040981/10384/Β0012/1999 και 1052458/10412/ Β0012/2001 έγγραφά μας).

4. Περαιτέρω, από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων έχει κριθεί, ότι όταν μια επιχείρηση κατέχει μετοχές ανώνυμης εταιρείας, η τελευταία δε προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και σε αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, η υποτίμηση αυτή των μετοχών δεν συνιστά για την επιχείρηση κάτοχο των εν λόγω μετοχών, πραγματοποιηθείσα ζημία που να μπορεί να εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδο της, εφόσον δεν έλαβε χώρα και εκποίηση των μετοχών στην υποτιμηθείσα αξία τους (Σ.τ.Ε 1168/1988 7μελούς, 29011989, 936/1992).

5. Από όλα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει, ότι η ζημία η οποία μετακυλίεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε ανώνυμη εταιρεία η οποία συμμετέχει σε άλλη ανώνυμη λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης με σκοπό την ισόποση απόσβεση ζημιών της παρελθουσών χρήσεων, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να εκπεστεί αυτή από τα ακαθάριστα έσοδα της πρώτης επιχείρησης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο