Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2011 ]

ΠΟΛ.1134/8.6.2011 Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

(Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 – 3375204
FAX : 210 - 3375416

ΠΟΛ 1134

ΘΕΜΑ: Ελεγκτική αρμοδιότητα για την ορθή απόδοση του επίναυλου και είσπραξη αυτού.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1182/16.12.2010 παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Στο άρθρο δέκατο του ν. 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 145) που φέρει τον τίτλο Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ορίζεται ότι: << 1. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται και λειτουργεί ειδικός Λογαριασμός Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών>>, στον οποίο κατατίθενται ή αποδίδονται κατά περίπτωση:
α)…….., ζ) ποσοστό τρία τοις εκατό επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες.

2. Περαιτέρω με την αριθ.3350/01/04/05.02.2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου: <<ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών>> (Φ.Ε.Κ. Β΄ 310) ορίζονται τα εξής για το ως άνω θέμα: Ο πλοιοκτήτης κάθε δρομολογημένου πλοίου, υποχρεούται να εισπράττει ποσοστό 3% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και να αποδίδει αυτό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στον ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου (Κ.Α.Ε.) ταυτόχρονα με την απόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) υπέρ του ειδικού Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που τηρείται στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στην Αθήνα.

3. Ακόμα μετά την ισχύ των καταργητικών διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν.3697/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194) διατηρήθηκαν ρητά σε ισχύ οι διατάξεις που προβλέπουν πόρους υπέρ των ειδικών λογαριασμών οι οποίοι περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδο του Δημοσίου όταν οι Λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν σε Υπουργεία.

4. Επίσης με την ΠΟΛ.1182/16.12.2010 με την οποία σας κοινοποιήθηκε η αριθ.188/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β Τακτική Ολομέλεια) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών έγινε δεκτό:

α. Ομόφωνα μεν, ότι ο επίναυλος του άρθρου δέκατου του ν.2932/2001 αποτελεί φόρο, η είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου επιδιώκεται κατά διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. με νόμιμο τίτλο κατ’ άρθρο 2, παρ.2 περίπτωση β αυτού, το προς βεβαίωση δε δικαίωμα του Δημοσίου για την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου παραγράφεται είκοσι έτη μετά τη γένεση της σχετικής αξίωσής του.

β. Κατά πλειοψηφία δε, ότι η ελεγκτική αρμοδιότητα για τη συγκρότηση του σχετικού νόμιμου τίτλου, ανήκει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

5. Περαιτέρω με την αριθ.1041732/ΔΕ-Β΄/24.3.2011 (Φ.Ε.Κ.566 Β/11.04/2011) Α.Υ.Ο. προστέθηκε μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 10 της αριθ. 1146405/ΔΕ-Β΄/14.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1829 Β/22.11.2010) Α.Υ.Ο. νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ./Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου δέκατου του ν. 2932/2001 (επίναυλος), εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων. Στις περιπτώσεις αυτές ο προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου αποστέλλει αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα περαιτέρω.

6. Ύστερα από τα παραπάνω αντικείμενο φορολογικού ελέγχου αποτελεί πλέον και η ορθή απόδοση του επίναυλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ελέγχων και αρμοδιοτήτων. Eπομένως, εάν μετά τη διαδικασία ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος επίναυλος από υπόχρεο πλοιοκτήτη ή δεν αποδόθηκε ορθά, η είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου θα επιδιωχθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Συγκεκριμένα εφόσον ο νόμος,στην προκειμένη περίπτωση, δεν προβλέπει την εν ευρεία εννοία βεβαίωση του χρέους, (π.χ. έκδοση καταλογιστικής πράξης), αποτελεί νόμιμο τίτλο εισπράξεως του επίναυλου η απόδειξη της οφειλής εκ δημοσίου εγγράφου (π.χ. έκθεση ελέγχου) κατά το άρθρο 2 παρ. 2 περ. β του Κ.Ε.Δ.Ε. χωρίς να απαιτείται άλλη βεβαιωτική (ευρείας έννοιας) διαδικασία.

7. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων μετά τη σύνταξη υπογραφή και θεώρηση της οικείας έκθεσης ελέγχου αντίγραφο αυτής θα αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του τυχόν οφειλόμενου επίναυλου κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο