Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2011 ]

ΠΟΛ.1131/6.6.2011 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

(Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Ιουνίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ            
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                            
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                        
ΤΜΗΜΑ A’                                                                          
Πληροφορίες Θανάσης Σαφαρής                                                                         
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10184 ΑΘΗΝΑ                                     

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ         

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1131

ΘΕΜΑ: Υποβολή  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011  ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που  υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή – φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. 
                     

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την με αριθμό Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με τον τρόπο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων ορισμένων κατηγοριών υποχρέων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Τις διατάξεις της  ΠΟΛ.1178/7.12.2010 Α.Υ.Ο.( ΦΕΚ Β΄ 1916/9.12.2010)περί εγγραφής νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net.

8. Τις διατάξεις της  ΠΟΛ.1186/21.12.2010 διαταγής μας περί προσκόμισης ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας.

9. Το γεγονός ότι, από το οικονομικό έτος 2011 καθίσταται υποχρεωτική υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και υποδομών από όλα τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

10. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS net. στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

11. Την με αριθμό 1011563/264/Α0012/5.2.2003 διαταγή μας σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστών

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
                                            
                                             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων φυσικών προσώπων της  παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση  ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία κλπ, με βιβλία Α,Β,Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες , εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,) για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. έχει λήξει, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι δηλώσεις των οποίων λήγουν την 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης με την ηλεκτρονική μέθοδο επικοινωνίας ή όχι, δύνανται να υποβάλλονται, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικού με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου.

Σημειώνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. γίνονται δεκτές μόνο οι αρχικές δηλώσεις και επομένως οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ..

2. Εξουσιοδοτημένος λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλλει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης δήλωση Φ.Ε.Φ.Π. για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Taxis net. Στην περίπτωση αυτή  κατά την είσοδο στην εφαρμογή θα εισάγει εκτός από τον Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου όπως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο Taxis καθώς και τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Ε. οικονομικού έτους 2010. Η είσοδος πραγματοποιείται μόνο όταν τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά. Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή – φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογιστής – φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του αντίγραφο της δήλωσης με υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη της ανάθεσης σ΄αυτόν της υποβολής δήλωσης.

Ο λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση τρέχοντος έτους που υπέβαλλε οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του εκκαθαριστικού σημειώματος και των συνυποβαλλόμενων εντύπων) μέχρι και 15 ημέρες μετά την τελευταία καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 2011.


                                                                                          

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προΐστ. της Γραμματείας
                                                                                          
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο