Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2011 ]

Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης αριθμ. 54582/16.5.2011 Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

(Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 54582

Tιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε με το ν.784/1978, το ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3/Α/1983), το ν.1965/1991 (ΦΕΚ146/Α/1991), το ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), το ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), το ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), το ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), το ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), το ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), το ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) και το ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).

3. Το Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946).

4. Το ν.3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/2005).

5. Το ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το Π.Δ. 89/2010(ΦΕΚ 154/Α/2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

10. Το άρθρο 51 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)»Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

11. Το άρθρο 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) περί Μεταφοράς Τμήματος Τιμών Φαρμάκων και Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

12. Το άρθρο 38 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.

13. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κλπ.

14. Την Α.Δ. 7/2009 «Περί Κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι και την 14.5.2009» (ΦΕΚ 1388/Β), όπως ισχύει καθώς και τις Αγορανομικές Διατάξεις 08/09 (ΦΕΚ Β/1834) και 2/2010 (ΦΕΚ Β/380).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε τα κάτωθι:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Η χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων είναι η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία και περιλαμβάνει το κέρδος του φαρμακέμπορου.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 331 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθΑηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα, είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, συσκευαστές, παρασκευαστές προς τους Φαρμακέμπορους.
Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά 5,12 % και β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24 %.

3. Η παρ. 1 του άρθρο 332 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Για τους Φαρμακέμπορους το ποσοστό μικτού κέρδους καθορίζεται σε 5,4 % επί της καθαρής τιμής για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8 % για τα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ.).

4. Η παρ. 2 του άρθρου 333 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση μόνο επί της νοσοκομειακής τιμής και μόνο στους κάτωθι φορείς:
Το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσοκομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του ν.3918/2011, Φαρμακεία ΙΚΑ και στα Φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών άνω των 60 κλινών.

Η παράγραφος 1 και 3 του ιδίου άρθρου , καταργούνται.

Κάθε τι άλλο της Α.Δ. 7/2009, παραμένει όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο