Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2011 ]

Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 50012/5.5.2011 Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

(Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 50012

Καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων καθώς και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων τους για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 299/2000 (ΦΕΚ 240 τ.Α) όμοιο.

3. Το άρθρο 63 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) «Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 2163/1993 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύει.

7. Τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).

8. Την αριθ. Γ1α 440/7−2−1991 (ΦΕΚ 90 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9. Την αριθ. Π3δ/οικ. 1078/19−3−1997 ( ΦΕΚ 241 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

10. Την αριθ. Π1α/Γ.Π. οικ.60227/19−5−2006 (ΦΕΚ 645 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο για την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990 όπως ισχύει σήμερα ως εξής:

Άρθρο 1
Όργανο ελέγχου των δικαιολογητικών

Αρμόδιο όργανο για την διαπίστωση τόσο της ύπαρξης δεκαετούς μόνιμης και συνεχούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων, όσο και της εύρεσης στην Ελλάδα των ανήλικων τέκνων αυτών, είναι ο ΟΓΑ.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά διαπίστωσης μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα

1. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την απόδειξη της μόνιμης και συνεχούς δεκαετούς διαμονής των δικαιούχων στην Ελλάδα και εύρεσης των ανήλικων τέκνων αυτών στην Ελλάδα για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες είναι τα ακόλουθα:

α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα του δικαιούχου ή του/της συζύγου στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι άνεργος, από την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του/της την τελευταία δεκαετία ή

β) Θεωρημένα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ή

γ) Θεωρημένα αντίγραφα Ε1 φορολογίας εισοδήματος ή

δ) Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος από το τμήμα μητρώου αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή

ε) Απόσπασμα θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του δικαιούχου ή του/της συζύγου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή

στ) Μισθωτήριο συμβόλαιο με μισθωτή τον δικαιούχο ή το σύζυγο του κατατεθειμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή, ότι η μίσθωση είναι σε ισχύ ή την ημερομηνία λήξης αυτού εφ’ όσον έληξε ή

ζ) Βεβαίωση φοίτησης του ανήλικου τέκνου στο σχολείο ή

η) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο ΟΓΑ από το οποίο να προκύπτει η μόνιμη και συνεχής δεκαετής διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα.

2. Επιπλέον με τα ανωτέρω, και προκειμένου για δικαιούχους:

Α) Πολίτες κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στους πολίτες της Ε.Ε. μετά από πενταετή συνεχή νόμιμη διαμονή στο έδαφος του κράτους υποδοχής.

Β) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

Γ) Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, οι αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού», η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για όσο χρόνο εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης είναι οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή των κατά τόπον αρμοδίων Διευθύνσεων Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Δ) Αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι Αρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν στον αλλοδαπό «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας», το οποίο ισχύει για δύο έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασής του.

Ε) Ομογενείς−αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα χορηγείται τίτλος διαμονής από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών από το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή του στη χώρα. Ως τίτλοι διαμονής είναι το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.

ΣΤ) Πολίτες άλλων Κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής Υπηκοότητας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής που θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Ζ) Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα στοιχεία των προηγουμένων εδαφίων παρέχονται από τις αρχές της Χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι και αν αυτό είναι δύσκολο τα γεγονότα τα οποία θα βεβαιώνονται από αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα κατά τη κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος.
Τα αλλοδαπά έγγραφα θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

3. Επιτρέπεται από τον δικαιούχο η προσκόμιση συνδυαστικά των ανωτέρω δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδείξει την μόνιμη και συνεχή δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα και ότι τα ανήλικα τέκνα τους ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Άρθρο 3
Όργανα αναγνώρισης δικαιώματος

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του δικαιώματος των οικογενειακών επιδομάτων, τον προσδιορισμό του ποσού αυτών και του χρόνου έναρξης και λήξης του δικαιώματος καθώς και για την ανάκληση, αναστολή, διακοπή και επαναχορήγηση κάθε παροχής, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του ΟΓΑ.
Διατηρούνται σε ισχύ υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τα επιμέρους θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά δια της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο