Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2011 ]

Aριθμ. οικοθ.: 7550/457/18.4.2011 Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα έτους 2011 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας

(Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα έτους 2011 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Aριθμ. οικοθ.: 7550/457

Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα έτους 2011 των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2.− Τις διατάξεις του Ν. 452/1976 «Περί χορηγήσεως Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 272/Α/14−10−1976) και ιδίως το άρθρο 5.

3.− Την Β2/55/1919/15−11−1977 (ΦΕΚ 1223/Β/1977) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί συστάσεως λογαριασμού δώρου εφημεριδοπωλών παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων».

4.− Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου εορτών στους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 1223/Β/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Β2/55/2237/13−12−1979 (ΦΕΚ 1135/Β/1979), Φ55/2728/24−11−1992 (ΦΕΚ 707/Β/30−11−1992) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας, και Υγείας − Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φ. 10055/43/4/2003 (ΦΕΚ 489/Β/22−4−2003) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5.− Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 του Π.Δ. 231/1986 (ΦΕΚ 97/Α/16−7−1986) «περί περιορισμού συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6.− Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/3−4−2008) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

7.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8.− Τις αριθ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).

9.− Το υπ’ αριθμ. Π.Δ.89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/7−9−2010).

10.− Την αριθ. 11/6−3−2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΜ−ΜΜΕ),

αποφασίζουμε:

1.− Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου εορτών Πάσχα έτους 2011 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως εξής:

Για όσους έχουν μέχρι έναν (1) χρόνο ασφάλισης 1.012,17 ευρώ.
Για όσους έχουν συμπληρώσει έναν (1) χρόνο ασφάλισης και μέχρι πέντε (5) χρόνια 1.417,03 ευρώ.
Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια ασφάλισης και μέχρι (10) χρόνια 1.619,46 ευρώ.
Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια ασφάλισης και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 1.821,90 ευρώ.
Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια ασφάλισης και άνω 2.024,33 ευρώ.

2.− Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν εργαστεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Απριλίου 2011 λαμβάνει κλάσμα δώρου εορτών Πάσχα ανάλογο προς τον χρόνο εργασίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού του Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

3.− Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Η δαπάνη ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ για τη χορήγηση δώρου Πάσχα έτους 2011 θα βαρύνει το Λογαριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας και δώρου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο