Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-05-2011 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. Κ1−1259/18.4.2011 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

(Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.)

Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. Κ1−1259

Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), και ιδίως τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα

2. Τις διατάξεις του ν. 3853/2010, «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90)

3. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)

5. Τις διατάξεις των άρ. 1 και 2 του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους» (Α΄ 201)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 85)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 51)

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 /2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄ 213)

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189 /2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221)

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Α΄ 154)

11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. 383/18.1.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (Β΄ 29 και Β΄ 60)

12. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αρ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Δημητρίου Κουσελά» (B΄ 1725)

13. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρ. 46498/13.10.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Ρόβλια» (Β΄ 1642)

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ275/30.9.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη» (Β΄ 1595)

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση του τρόπου στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 και λειτουργεί ως οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε επίπεδο Τμήματος.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. έχει τις αρμοδιότητες που της απονέμονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3853/2010.

Άρθρο 4
Στελέχωση Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ των υπηρετούντων στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Άρθρο 5
Ορισμός προϊσταμένου Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

Στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής – ή της Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών – Εμπορικών.

Άρθρο 6
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενιαίο για τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως και τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής.

Άρθρο 7
Προσωπικό Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Άρθρο 8
Ορισμός προϊσταμένου Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών – Εμπορικών.

Άρθρο 9
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που συστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές που λειτουργούν στα κατά τόπους Επιμελητήρια και οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την καταχώριση στοιχείων στο Επιμελητηριακό Μητρώο και τα Ειδικά Μητρώα των Επιμελητηρίων. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων επικουρούνται στο έργο τους από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα Πληροφορικής, όπου υπάρχουν και από την Οικονομική Διεύθυνση αυτών.

Άρθρο 10
Στελέχωση

Κάθε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με μετακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ των υπηρετούντων στο οικείο Επιμελητήριο.

Άρθρο 11
Ορισμός προϊσταμένου

Στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού και αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί της Κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο