Σχόλια

Βλέπε και αριθμ. 2/34164/0025/16.7.2013 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.11 (ΦΕΚ Β΄ 820) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.07 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2011 ]

Αρ. πρωτ.: 2/3203/0025/28.3.2011 Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια

(Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Αρ. Πρωτ. 2/3203/0025

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375/14.12.2007) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), και ιδίως το άρθρο 1.

2. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2408/3.12.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

3. Την αριθ. 50824/Β.2362/21.11.2007(ΦΕΚ Β΄ 2310/5.12.2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε κτηνο-πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως ισχύει.

4. Την αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β 2375/14.12.2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν άπαξ στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 59846/Β. 2461/28.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών πτηνο-κτηνοτροφικών επιχειρήσεων».

5. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 9/8.3.2011), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυπουργό Οικονομικών για την ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οφειλών που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Παρέχεται η ευχέρεια στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της αρ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, να προβούν σε ρύθμιση των με ημερομηνία 31.12.2010 εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει της ως άνω απόφασης, οφειλών τους προς πιστωτικά ιδρύματα, ως εξής :

Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορίζεται εξαετής, εξοφλούμενου σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016. Το επιτόκιο της ρύθμισης ορίζεται στην αριθ. 59846/Β. 2461/28.12.2010 υπουργική απόφαση. Το μη επιδοτούμενο μέρος των τόκων βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις και δεν καλύπτεται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Λόγω της παρεχόμενης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, καταβάλλεται ετησίως από έκαστο δανειολήπτη και μέχρι τη λήξη του δανείου προμήθεια ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του ανεξόφλητου κάθε φορά υπολοίπου του δανείου. Η πρώτη καταβολή προμήθειας ασφαλείας από τους δανειολήπτες θα γίνει με την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 27.5.2011. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-Δ25 συγκεντρωτικές καταστάσεις δανειοληπτών που αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας, προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση από την Δ25 - ΓΛ.Κ. Τμήμα Δ’.

Β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποβολή αίτησης των ενδιαφερομένων στα πιστωτικά ιδρύματα για την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 27.5.2011.

2. Η καταβολή της προμήθειας ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του εγγυημένου ποσού των με ημερομηνία 31.12.2010 προς ρύθμιση οφειλών κατά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Οι ήδη ληφθείσες εξασφαλίσεις να παραμένουν ισχυρές.

4. Η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση να είναι σε λειτουργία.

Γ. Οι δανείστριες Τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ.25- Τμήμα Δ΄:

1. Κάθε μήνα σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση d [email protected] glk . gr , κατάσταση στην οποία να αναφέρονται οι οφειλές που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρούσας τον προηγούμενο μήνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Κωδικός Τράπεζας
Αριθμός λογαριασμού
Υποκατάστημα
Επώνυμο δανειολήπτη
Όνομα δανειολήπτη
Α.Φ.Μ δανειολήπτη
Δ.Ο.Υ. Κωδικός
Δ.Ο.Υ. Όνομα
Αρχική Υ.Α
Ημερομηνία αρχικής Υ.Α.
Τροποποιητική Υ.Α.
Ημερομηνία τροπ/κής Υ.Α.
Αριθμός σύμβασης
Ημερομηνία σύμβασης
Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
Ημερομηνία ρύθμισης οφειλών
Ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών
Ποσοστό εγγυημένου δανείου
Διάρκεια δανείου
Συνολικός αριθμός δόσεων
Τυχόν Ενυπόθηκη διασφάλιση
Ύψος ενυπόθηκης διασφάλισης
Λοιπές ασφάλειες

2. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση [email protected] , κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των εν λόγω δανείων.

Δ. Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων χρεολυτικών δόσεων, ολόκληρο το ποσό του δανείου θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεών τους και κατ’ επέκταση αυτών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β΄ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι ενός τριμήνου) και τέλος τα έξοδα της αναγγελίας κλεισίματος του λογαριασμού.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια αυτής των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών ( Γ.Λ.Κ.- Δ.25 –Τμήμα Δ΄).

Το ύψος της δαπάνης, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τις υπό ρύθμιση οφειλές δεν δύναται να προσδιορισθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ακριβές φωτοαντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπεραίωσης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο