Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1996 ]

ΠΟΛ.1330/20.12.1996 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή εντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

(Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή εντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1996
Αριθ.Πρωτ.:1135908/10756/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1330

ΘΕΜΑ: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για ψήφιση και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Με το άρθρο αυτό επιβάλλεται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 7,5% στους τόκους, που προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά, με φυσικούς τίτλους ή με τη μορφή άυλων τίτλων, προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους. Κατά συνέπεια, το ποσό που θα καταβάλλει ο αγοραστής για την αγορά από το Δημόσιο των εκδιδομένων από 1.1.1997 και μετά έντοκων γραμματίων, θα είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του φόρου, που αναλογεί στους τόκους του έντοκου γραμματίου.

Τονίζεται ότι η προείσπραξη του φόρου 7,5% θα γίνεται, ανεξάρτητα αν ο επενδυτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με τη χώρα της οποίας κάτοικος είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που αγοράζει τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τα έντοκα γραμμάτια που εκδόθηκαν στο έτος 1996 και λήγουν το έτος 1997, οι εισπραττόμενοι τόκοι των έντοκων αυτών γραμματίων παραμένουν αφορολόγητοι, καθόσον σε φορολογία υπόκεινται οι τόκοι των έντοκων γραμματίων που εκδίδονται από 1.1.1997 και μετά.

Ομοίως, υφίσταται υποχρέωση προείσπραξης του φόρου και για τα έντοκα γραμμάτια, τα οποία θα ανανεωθούν ρητά από την 1.1.1997 και μετά. Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης έντοκων γραμματίων, που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά, η παρακράτηση του φόρου που αναλογεί στους τόκους που προκύπτουν για το διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται κατά το χρόνο της εξόφλησής τους.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις που κοινοποιούνται, προβλέπεται ότι για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά, ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων, από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφλησή τους. Διευκρινίζεται ότι για τα ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι 31η Δεκεμβρίου 1996, οι τόκοι αυτών δεν υπόκεινται σε φορολογία για όλη τη διάρκειά τους και μέχρι το χρόνο λήξης τους. Τέλος, με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου 7,5% επί των τόκων των τίτλων που αναφέρονται πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Αρθρο 11 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου

Στο άρθρο 12 του Ν.2238/1994 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, που έχουν ως εξής:

"8. Ομοίως επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.
Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή επτά και μισό τοις εκατό (7,5%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από την επένδυση κεφαλαίων σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται με φυσικούς τίτλους ή με τη μορφή άυλων τίτλων προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους, ενώ για τα ομόλογα ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφλησή τους.
Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης εντόκων γραμματίων για τους τόκους που προκύπτουν στο διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται παρακράτηση του φόρου που αναλογεί κατά το χρόνο της εξόφλησής τους. Με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος, στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρακράτηση φόρου, αποδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από το πρόσωπο που διενήργησε την παρακράτηση, στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση του φόρου.
Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των τόκων που προκύπτουν από τα ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Αν ο δικαιούχος των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα είναι πρόσωπο που είναι εξουδιοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εντόκων αυτών τίτλων δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει στο Δημόσιο με εφάπαξ καταβολή το φόρο εισοδήματος που αναλογεί επτά και μισό τοις εκατό (7,5%) με υποβολή ξεχωριστής δήλωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο αυτή.

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα με τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.
9. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο οι τόκοι που προκύπτουν από: α) Ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν η διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.
β) Εντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996. Τόκοι όμως που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραμματίων, εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 1997, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου."


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο