Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-12-1996 ]

ΠΟΛ.1329/20.12.1996 Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων

(Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων )

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Αριθμ.Πρωτ.:1135910/10755/Β0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1329

ΘΕΜΑ: Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων.

Με την παρούσα εγκύκλιο, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 16 του σχετικού νόμου "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις", το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση. Με τις διατάξεις αυτές τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 των άρθρων 16 και 48
του Ν.1969/1991, που αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων, αντίστοιχα και αλλάζει ριζικά ο τρόπος φορολόγησής τους. Επειδή η εφαρμογή των νέων αυτών διατάξεων είναι άμεση δεδομένου ότι οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις μέχρι 15 Ιανουαρίου κάθε έτους και εν προκειμένω μέχρι 15 Ιανουαρίου 1997, σας γνωρίζουμε τις επερχόμενες με τις διατάξεις αυτές τροποποιήσεις.


Α. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

1. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991 όπως αυτές αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου που αναφέρεται πιο πάνω, προβλέπεται ότι αυτός που καταβάλλει τόκους σε Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου υποχρεούται να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 15% ή 20% κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη φορολογία εισοδήματος και ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 12 και 54 του Ν.2238/1994.
Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

2. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991, οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είχαν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο 15% στο μέρος των μερισμάτων που διανέμουν και τα οποία προέρχονται από εισοδήματα απαλλασσόμενα της φορολογίας (τόκοι εντόκων γραμματίων ή ομολογιών του
Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.), από κέρδη από την πώληση χρεογράφων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης και από εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και να αποδίδουν το φόρο αυτό στο Δημόσιο.
Ηδη, με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου, οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτούν οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου από 1ης Ιανουαρίου 1996 και μετά, ο πιο πάνω τρόπος φορολογίας αλλάζει και θα ισχύουν τα εξής: Οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου υποχρεούνται να καταβάλουν στο εξής κάθε χρόνο φόρο δύο τοις χιλίοις (2ο/οο), που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους τριμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.1969/1991. Ο φόρος αυτός αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επομένου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων, με εξαίρεση βέβαια τα εισοδήματα από τόκους, για τα οποία ισχύουν τα αναφερθέντα στην παράγραφο 1 της παρούσης εγκυκλίου. Επομένως, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, έχουν υποχρέωση, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1996 μέχρι 31.12.1996, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση για καταβολή του αναλογούντος φόρου 2ο/οο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 1997.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991, οι διατάξεις του άρθρου 113 (διαδικασία βεβαίωσης του φόρου) και 116 (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις) του Ν.2238/1994 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991, όπως ισχύουν.

3. Με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 16 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 114 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι με την καταβολή του φόρου 2ο/οο, που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991, τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Β. Αμοιβαία Κεφάλαια

Ομοίως, με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 και αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Ειδικότερα:

1. Με την καινούργια παράγραφο 2 θα ισχύουν, για τους τόκους που εισπράττουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και για τους τόκους που αποκτώνται από τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, παύει η υποχρέωση που είχαν οι Α.Ε. "Διαχειρίσεως" να λογίζουν καθημερινά φόρο εισοδήματος με
συντελεστή 15% για τους τόκους που αποκτούσαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια από ομολογίες και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και να αποδίδουν το φόρο αυτό. Επίσης, παύει να υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου 15% επί των διανεμομένων κερδών στους μεριδιούχους που αναλογούσαν στην υπεραξία από πώληση μετοχών και εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης.

2. Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 η Α.Ε. "Διαχειρίσεως" που διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται πλέον να καταβάλλει κάθε χρόνο για λογαριασμό του φόρο δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Ο φόρος αυτός θα λογίζεται κάθε μέρα και θα αποδίδεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο 15νθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επομένου εξαμήνου από τον υπολογισμό του. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και των μεριδιούχων του, με εξαίρεση
βέβαια τα εισοδήματα από τόκους, για τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991.

3. Με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του σχεδίου νόμου, τα πιο πάνω εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από την 1η Ιουλίου 1996 και μετά. Επομένως, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, οι Α.Ε. "Διαχειρίσεως" έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στο όνομα και για λογαριασμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων σχετική δήλωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από αυτά από 1η Ιουλίου 1996 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996 για την καταβολή του αναλογούντος φόρου 2ο/οο, μέχρι 15 Ιανουαρίου 1997.

Αρθρο 16
Φορολογία εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991 (ΦΕΚ 157 Α') αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Κατά την είσπραξη τόκων από εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του Ν.2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3. Οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) ετησίως που υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους τριμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπανθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Ν.2238/1994 και του Ν.4125/1960 (ΦΕΚ 202 Α') εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου."

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Με την καταβολή του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991 φόρου, τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος."

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Κατά την είσπραξη τόκων στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου ενεργείται από τον καταβάλλοντα παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 54 του Ν.2238/1994, κατά περίπτωση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των μεριδιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

3. Η Α.Ε. Διαχειρίσεως υποχρεούται σε καταβολή φόρου δύο τοις χιλίοις (2ο/οο) ετησίως, στο όνομα και για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου ολόκληρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο φόρος λογίζεται καθημερινά και αποδίδεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, με ευθύνη της Α.Ε. Διαχειρίσεως, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αμοιβαίου κεφαλαίου και των μεριδιούχων, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της
προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 113 και 116 του Ν.2238/1994 και του Ν.4125/1960 εφαρμόζονται ανάλογα και για το φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτής της παραγράφου."

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι περιπτώσεις στ' και ζ' της παραγράφου 4 και η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν.2238/1994 καταργούνται.

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"α) Για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου, η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία που τα καταβάλλει."

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν.1969/1991, όπως αυτές αντικαθίστανται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτούν οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου από 1 Ιανουαρίου 1996 και μετά. Ομοίως οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του
Ν.1969/1991, όπως αυτές αντικαθίστανται με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτούν τα αμοιβαία κεφάλαια από 1 Ιουλίου 1996 και μετά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο