Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-1996 ]

ΠΟΛ.1327/16.12.1996 Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων

(Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1133485/1095/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ.: 1327

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις φορολογικών αντιπροσώπων.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ Α' 84).

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν.1642/86, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 1111374/9160/0014/ΠΟΛ. 1281/26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β'/9.9.1993) Α.Υ.Ο.

4. Την αριθ. 1107147/1239/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.96) "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

5. Την ανάγκη να καθορισθούν οι υποχρεώσεις των φορολογικών αντιπροσώπων των εγκαταστημένων εκτός Ελλάδος υποκειμένων στο φόρο οι οποίοι ενεργούν φορολογικές πράξεις στο εσωτερικό της χώρας.

6. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε την Α.Υ.Ο. 1111374/9160/2152/0014/ΠΟΛ. 1281/26.8.1993 (ΦΕΚ 700Β'/9.9.1993).

Αρθρο 1
Στην παρ. 4 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση γ1 ως εξής:

"γ. Τηρεί θεωρημένο βιβλίο απογραφών, κατά είδος και ποσότητα, εφόσον ο εντολέας διατηρεί απόθεμα εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Η περιγραφή του είδους γίνεται όπως ορίζουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. με ταυτόχρονη αναγραφή και του κωδικού αριθμού με τον οποίο προσδιορίζεται η ονομασία του είδους στην κοινή ονοματολογία των αγαθών, που περιλαμβάνεται στο ολοκληρωμένο τελωνειακό δασμολόγιο (TARIC)."

Αρθρο 2
Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

"5. Δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του τελικού παραλήπτη στο εσωτερικό της χώρας, για την αξία κτήσης των αγαθών, αποτελεί το Τιμολόγιο του εντολέα και για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής του Φορολογικού αντιπροσώπου.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) εφαρμόζονται αναλόγως και για τα λαμβανόμενα ή εκδιδόμενα στοιχεία από φορολογικούς αντιπροσώπους, εφόσον οι εκδότες ή λήπτες αυτών είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια."

Αρθρο 3
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 31.12.1996 να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο