Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: 1418/121/25.1.2011 Κήρυξη υποχρεωτικής της 42/2010 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας»

(Κήρυξη υποχρεωτικής της 42/2010 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα 25-1-2011
Α. Π. : 1418/121

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δ3)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας : 101 82 – Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 5295122

ΘΕΜΑ : Κήρυξη υποχρεωτικής της 42/2010 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα».(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)

2.-Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16-6-1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3.-Τις αριθ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7-10-2009)

4.-Το υπ΄ αριθμ. Π.Δ.89/2010 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/7-9-2010)

5.-Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/90)

6.-Την από 29-9-2010 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

7.-Το από 21-12-2010 υπηρεσιακό σημείωμα.

8.-Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 23-12-2010

9.-Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος στο κλάδο

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.-Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 42/2010 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος στο κλάδο που αφορά αυτή.

2.-Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 29-9-2010.

3.-Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ-ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο