Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-1996 ]

ΠΟΛ.1326/13.12.1996 Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Τ.Μ.

(Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας Φ.Τ.Μ.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1133630/1096/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄

ΠΟΛ.: 1326

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ' και γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/92 (ΦΕΚ 84Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α').
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 της Α.Υ.Ο.1127421/974/ΠΟΛ.1278/19.12.1989 (ΦΕΚ 931 Β').

4. Τα οριζόμενα στις εγκυκλίους μας 1065543/713/0015/ΠΟΛ.1190/13.9.1990, 1034094/354/0015/ και 1116207/1032/0015/ σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης Φ.Τ.Μ.

5. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των πωλουμένων μεταχειρισμένων Φ.Τ.Μ. μέσω "αντιπροσώπων" εμπόρων ή εισαγωγέων - κατασκευαστών ώστε να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Επιβάλλουμε από 1.2.1997 στους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν εμπορία μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, να τηρούν θεωρημένο βιβλίο "παραλαμβανομένων Φ.Τ.Μ.", στο οποίο καταχωρείται, με την παραλαβή, για κάθε μεταχειρισμένη Φ.Τ.Μ. που
παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής:

- Η χρονολογία παραλαβής.
- Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρήστη ή κατόχου.
- Ο τύπος (μοντέλο) της Φ.Τ.Μ.
- Ο αριθμός μητρώου της Φ.Τ.Μ.
- Τα συνολικά ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και του Φ.Π.Α.

Κατά τη μεταπώληση αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής κατά περίπτωση, καθώς και ο αύξων αριθμός του σχετικού φορολογικού παραστατικού.

2. Οι παραλαμβανόμενες κατά τα ανωτέρω Φ.Τ.Μ. μπορούν να πωληθούν μόνο σε χρήστες - επιτηδευματίες για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, διαφορετικά φυλάσσονται με τα ενταμιευμένα σ' αυτές δεδομένα ολόκληρες για όσο χρόνο ορίζεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τη
διαφύλαξη στοιχείων (άρθρο 21 παρ. 2 και 39 παρ. 3 του Π.Δ.186/1992), μη παρεχομένης της δυνατότητας αφαίρεσης (απόσπασης) της δημοσιονομικής τους μνήμης ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης.

3. Κατά την αγορά και πώληση των Φ.Τ.Μ. από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας ακολουθείται η διαδικασία μεταβίβασης, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στις προαναφερόμενες, στην περίπτωση 4 του προοιμίου της απόφασης αυτής, εγκυκλίους.

4. Κατ' εξαίρεση, για παραληφθείσες (αγορασθείσες) μεταχειρισμένες Φ.Τ.Μ. μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, παρέχεται η δυνατότητα αφαίρεσης των δημοσιονομικών μνημών με την παρουσία εφοριακού υπαλλήλου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν.1809/1988, της Α.Υ.Ο.1127421/974/ΠΟΛ.1278/19.12.1989 (ΦΕΚ 931 Β') και της εγκυκλίου 1005100/48/0015/ΠΟΛ.1011/19.11.1990. Πριν την αφαίρεση των μνημών γίνεται ανάγνωση των δεδομένων των τριών (3) τελευταίων ημερών της δημοσιονομικής μνήμης, γίνονται οι εγγραφές στο βιβλιάριο συντήρησης και
τίθενται οι υπογραφές του παρισταμένου εφοριακού υπαλλήλου και του υποχρέου επιτηδευματία.

Ο υπόχρεος επιτηδευματίας παραδίδει με δική του ευθύνη τις αφαιρεθείσες μνήμες μαζί με το αντίστοιχο βιβλιάριο συντήρησης και την ανάγνωση της δημοσιονομικής μνήμης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κάθε χρήστη (τελευταίου), μέχρι 31.3.1997.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο