Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2011 ]

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 27/2.5.2011 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 859/03 και Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1231/10

(Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 859/03 και Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1231/10)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 02/ 05 / 2011
Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.ΑΣΦ./Φ46/48/37584

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ.Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18
Τ.Κ. : 104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Ευδ. Παναγάκου – Πην. Τσούκα
Τηλέφωνο : 210 5285577 – 575
FAX : 210 5236126

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27

ΘΕΜΑ : «Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 859/03 και Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1231/10.»
ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. Φ60000/804/68/3-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών – μελών της και να τους παράσχει δικαιώματα και υποχρεώσεις συγκρίσιμα με εκείνα που απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) 859/14-5-03 του Συμβουλίου της.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 859/03 (άρθρο 1) που τέθηκε σε ισχύ από 1/6/03, επεκτείνονται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν καλύπτονται από αυτές τις διατάξεις, αποκλειστικά λόγω της ιθαγένειάς τους, εφόσον διαμένουν νόμιμα στο έδαφος ενός κράτους μέλους και όλα τα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν λάβει χώρα εντός του εδάφους ενός και μόνο κράτους μέλους.

Επομένως, μετά την έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) 859/03, για όλους τους διακινούμενους σε τουλάχιστον δύο κράτη – μέλη της Ε.Ε. εργαζόμενους – υπηκόους τρίτων χωρών, που ήδη διαμένουν νόμιμα στο έδαφος ενός κράτους μέλους, εφαρμόζονται πλέον οι Κανονισμοί (ΕΟΚ) αρ. 1408/71 και 574/72.

Επισημαίνεται ότι το νόμιμο της διαμονής στο έδαφος ενός κράτους – μέλους είναι προαπαιτούμενο της εφαρμογής αυτών των διατάξεων και διαπιστώνεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας κάθε κράτους – μέλους . Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι Κανονισμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 δεν εφαρμόζονται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποκλειστικούς δεσμούς με ένα μόνο κράτος – μέλος και με μία τρίτη χώρα. Αντίθετα, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία πολίτης τρίτης χώρας έχει διακινηθεί εντός της Ένωσης, ή ακόμα μετέβη σε κράτος – μέλος, επαναπατρίστηκε / μετακινήθηκε σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια μετέβη (εκ νέου) σε άλλο κράτος – μέλος.

Τέλος, στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 859/03 δεν υπόκεινται οι χώρες του ΕΟΧ (δηλαδή: Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία), η Ελβετία και η Δανία.

Οι νέοι Κανονισμοί (ΕΚ) αρ. 883/04, 987/09 και 988/09, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. που ως γνωστόν αντικατέστησαν τους προϋπάρχοντες και τέθηκαν σε ισχύ από 1/5/2010, δεν είχαν εφαρμογή στους υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους εξακολούθησε να ισχύει ο Κανονισμός 859/2003, για την επέκταση των διατάξεων των Κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 1408/71 και 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών…

Από 1/1/2011 όμως, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την επέκταση των Κανονισμών (ΕΚ) αρ. 883/04 και 987/09 στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους Κανονισμούς αυτούς μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2011 ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 859/2003 καταργείται μεταξύ των κρατών – μελών, που δεσμεύονται από το νέο Κανονισμό.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1231/10 δεν εφαρμόζεται στις χώρες του ΕΟΧ, στην Ελβετία, στη Δανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να δεσμεύεται και να υπόκειται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 859/03.

Για την καλύτερη κατανόηση των ως άνω αναγραφομένων, παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα :

– Κινέζος που ασκεί αυτοτελή δραστηριότητα στην Ελλάδα, για την οποία ασφαλίζεται στον Ο.Α.Ε.Ε., ξεκινά παράλληλα αυτοτελή δραστηριότητα και στη Βουλγαρία. Εφ’ όσον διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, ο Ο.Α.Ε.Ε. θα του εκδώσει το κοινοτικό έντυπο Α1, προκειμένου να το προσκομίσει στο βουλγαρικό φορέα και να απαλλαγεί της εκεί ασφάλισής του.

– Ιρακινός που διαμένει νόμιμα και δραστηριοποιείται στην Κύπρο, συμμετέχει σε ελληνική εταιρεία, δραστηριότητα για την οποία καθίσταται ασφαλιστέος στον Ο.Α.Ε.Ε.. Εφ’ όσον προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Ε. το κοινοτικό έντυπο Α1, που θα του έχει εκδώσει ο κυπριακός φορέας, θα απαλλαγεί της ασφάλισής του στον Ο.Α.Ε.Ε..

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι ο εν λόγω Κανονισμός είναι διαθέσιμος σε μορφή Pdf στην ελληνική γλώσσα, στο ακόλουθο link :
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:344:SOM:EN:HTML.

Για κάθε προβληματισμό που τυχόν προκύψει κατά την εφαρμογή των παραπάνω, παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα με την Υπηρεσία μας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο