Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-1951 ]

Α.Υ.Ε. αριθ. 64900/30.11.1951 Περί εγκρίσεως επεκτάσεως της Ασφαλίσεως του I.Κ.Α. εις Ρόδον κλπ.

(Περί εγκρίσεως επεκτάσεως της Ασφαλίσεως του I.Κ.Α. εις Ρόδον κλπ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. 64900

Περί εγκρίσεως επεκτάσεως της Ασφαλίσεως του I.Κ.Α. εις Ρόδον κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψιν:

α) Τας διατάξεις του άρθρου 62 του Α.Ν. 1846/1951 «περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

β) Τας διατάξεις της υπ' άριθ. 43338/1539/20.10.51 αποφάσεως ημών «περί τρόπου επεκτάσεως της ασφαλίσεως κλπ.»,

αποφασίζομεν:

1) Εγκρίνομεν την κατά την 72αν συνεδρίασιν αυτού της 6ης Νοεμβρίου 1951, ληφθείσαν απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί:

α) επεκτάσεως της ασφαλίσεως του Ιδρύματος, δι' απαντάς τους κλάδους ταύτης, τους καθοριζομένους υπό του άρθρου 1 του Α.Ν. 1846/1951 εις την νήσον Ρόδον.

β) Συστάσεως έν τη πόλει της Ρόδου Περιφερειακού Υποκαταστήματος του Ιδρύματος.

γ) Καθορισμού ως ασφαλιστικής περιοχής του ως άνω Υποκαταστήματος της περιοχής της πόλεως Ρόδου και των χωρίων Ιξία, Κρητικά. Ασγούρου, Παραδείσι, Θόλος, Βορώνη. Τριάντα, Μαριτσά. Κρεμαστή. Ψίνθος, Αφάντου. Καλυβιές, Κάλαθος, Αλαέρμα, Πυλώνα, Λάρδος, Αρχάγγελος, Μαλώνα, Γεννάδι, Βάτι, Ασκληπιό και Κατταβιά.

δ) Ενάρξεως της εφαρμογής της ασφαλίσεως εις την ως άνω περιοχήν δι' άπαντας τους κλάδους της ασφαλίσεως τους καθοριζομένους υπό του άρθρου 1 του Α.Ν. 1846/1951 και ώς προς πάντα τα εν τη περιοχή ταύτη απασχολούμενα πρόσωπα εκ των εν άρθρω 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951 αναφερομένων και εις ήν έκτασιν εφαρμόζεται η κοινωνική ασφάλισις εις τας λοιπάς τυπικάς περιοχάς από της 1ης Ιανουαρίου 1952.

2) Από της κατά τα ανωτέρω ημερομηνίας ενάρξεως εφαρμογής της ασφαλίσεως εν Ρόδω καταργείται ο δια της υπ' άριθ. 77/28/30.8.1947 προκηρύξεως του τέως Στρατιωτικού Διοικητού Δωδεκανήσου συσταθείς, Ειδικός λογαριασμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δωδεκανήσου (Ε.Λ.Κ.Α.Δ.), συγχωνευόμενος εις το I.Κ.Α. όπερ υπεισέρχεται εις το σύνολον των ενεργητικών και παθητικών των περιουσιακών στοιχείων και απαιτήσεων καί των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ως καθολικός αυτού διάδοχος.
Η κινητή και ακίνητος περιουσία του Ε.Λ.Κ.Α.Δ. περιέρχεται άπασα δυνάμει της παρούσης εις το I.Κ.Α.

3) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του I.Κ.Α. θέλουν καθορισθή αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής της παρούσης.


Εν Αθήναις τη 30 Νοεμβρίου 1951.


Ο Υπουργός
ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο