Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2011 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΟ/O/6/2/Φ.2050/24.1.2011 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ

(Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 24-1-2011
Αρ. πρωτ.: ΔΟ/0/6/2/Φ.2050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. κώδικας: 101 78
Τηλέφωνο: 210 6469847
E-mail: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α701-05-2002), όπως ισχύει.

2. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α724-05-2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. ».

3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α711-06-1986).

4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α709-03-1999).

5. Της παρ. 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α7281/09-12-2003) «Τροποποιήσεις του ν.1388/1983 - Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης-, ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α') «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»

7. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

8. Τις διατάξεις των αρ. 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α73-5-10) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.». 

9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/ 2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

10. Το Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α 7 25 - 5 - 2010) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/ 36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».

11. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (Φ.Ε.Κ.1276 Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/11- 06-1986)».

12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α. 1/ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β7 30 - 8 - 2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α 7 3 - 5 - 2010).

13. Την αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380 (ΦΕΚ 1561 Β'/ 23 - 9 - 2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ».

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009).

15. Την αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β718-1-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

16. Την αριθ. 69139/7766 (ΦΕΚ 2514/Β722-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

17. Τις διατάξεις του Ν. 1225/1981 (ΦΕΚ 340 Α731-12-1981).

18. Τις διατάξεις του Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ 161 Α718-10-1984), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 512/1991 (ΦΕΚ 190 Α712-12-1991).

19. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: ΕΔ5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β75-10-1984),Δ 16γ/6/1185/821/Γ (ΦΕΚ 776 Β731-12-1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β723-12-2004) και Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 991 Β726-7-2006).

20. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 44840/ΣΤ5/28-4-2006 (ΦΕΚ 587 Β710-5-2006).

21. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

22. Το γεγονός ότι μέσω του συστήματος αδειοδότησης των επαγγελμάτων Μηχανικού και Αρχιτέκτονα εξυπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που σχετίζονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλουν στην ασφάλεια, την ποιότητα, την υγιεινή και την αισθητική των κατασκευών. Τα προαναφερόμενα επιβάλλουν την διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών, στις προαναφερόμενες διαδικασίες, επειδή η εκ των προτέρων αδειοδότηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό εκ των υστέρων ελέγχων. Οι συγκεκριμένοι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν επίσης τη διατήρηση ορισμένων απαιτήσεων, βασισμένων στην αρχή της αναλογικότητας, με την επιλογή των κατάλληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της υλοποίησης του επιδιωκόμενου στόχου δημοσίου συμφέροντος, χωρίς την υπέρβαση των ορίων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η διοικητική διαδικασία «Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού » μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών  ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνονται ειδικά έντυπα τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

2. Τα προαναφερόμενα στην παρούσα, αφορούν μόνο στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων και όχι την περίπτωση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ε. Ε.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο