Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: 17992/21.4.2011 Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

(Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα 21 - 04 - 2011
Αριθμ. Πρωτ. 17992

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Σταυρουλάκης
Τηλέφωνο : 210333-2262, -2267, -2323, -2253
Φαξ: 2103332264

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Σύσταση και Λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ορθή και αποδοτικότερη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.), των οποίων η σύσταση προβλέφθηκε στο άρθρο 11 παρ. 5 περ. η του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011 και οι αρμοδιότητες καθώς και η λειτουργία των καθορίστηκαν με Προεδρικό Διάταγμα στην έκδοση του οποίου παρέπεμψε η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου (άρθρο 11 του νόμου 3908/2011).

1. Θεσμικό Πλαίσιο

α. Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/14-4-2011) σχετικά με την «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» και ειδικότερα στο άρθρο 1 αυτού, θεσμοθετήθηκε η σύσταση και λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών:

«1. Στις υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 3908/2011, συνιστώνται και λειτουργούν Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ως εξής: α. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
β. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
γ. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών. Ειδικά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνιστάται και λειτουργεί και στο νομό Δωδεκανήσου Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που υπάγεται στη Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης.

2. Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου για κάθε περίπτωση φορέα από υπαλλήλους των υπηρεσιών, στις οποίες υπάγονται τα εν λόγω Γραφεία. Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίμηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

3. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών είναι αρμόδια :
α. να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου 3908/2011,
β. να ενεργούν προέλεγχο πληρότητας του φακέλου και να χορηγούν προθεσμία για την τυχόν συμπλήρωση αυτού, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος,
γ. να χορηγούν αποδεικτικό παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου,
δ. να ενημερώνουν τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων για την πορεία εξέτασης του φακέλου,
ε. να παραλαμβάνουν αιτήσεις, δικαιολογητικό και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόμων 3299/2004 (Α-261), 2601/1998 (Α-81), 1892/1990 (Α-101).
στ. να παρέχουν πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρμογής του επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών.

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων και των επενδυτικών φορέων πραγματοποιείται μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών».

β. Στο άρθρο 3, παρ. 2 περ. γ του ίδιου προεδρικού διατάγματος ορίζεται ότι η έντυπη υποβολή του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου θα πραγματοποιείται στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών :

«Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα της επένδυσης, ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών τον επενδυτικό φάκελο με τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 9 παρ. 3 του νόμου 3908/2011. Η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική.»

γ. Στο άρθρο 3 παρ 3, επίσης του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, γίνεται αναφορά στην αρμοδιότητα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών σχετικά με τον «Προέλεγχο πληρότητας αιτήσεων»:

«α. Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών προβαίνουν σε προέλεγχο της πληρότητας της υποβαλλόμενης αίτησης, σύμφωνα με κατάλογο δικαιολογητικών και στοιχείων που συντάσσεται με βάση την απόφαση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 3 του νόμου 3908/2011. Αν κατά τον προέλεγχο:

αα. Διαπιστωθεί πληρότητα, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής με σχετική απόδειξη (αριθμός πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση αυτή δεν αποτελεί απόδειξη της νομιμότητας των υποβληθέντων δίκαιολογητικών.

αβ. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, χορηγείται επί αποδείξει αναλυτική κατάσταση αυτών με την επισημείωση της υποχρέωσης της υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή και της προσκόμισής τους το αργότερο εντός δέκα ημερών (Άρθρο 9 παρ. 4 ν. 3908/2011). Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και δύναται να ορίζεται και πέραν της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

β. Η μη υποβολή ή η μη προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας επιφέρει την απόρριψη της αιτήσεως με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3908/2011, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο».

2. Εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου - Οδηγίες εφαρμογής

Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.) αποτελούν νέο θεσμό που εισάγεται από τον επενδυτικό νόμο 3908/2011 και αποσκοπεί στην ορθολογικότερη οργάνωση των υπηρεσιών εφαρμογής του, στην αποδοτικότερη λειτουργία τους, στη διαφάνεια και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών, παράμετροι σημαντικοί για την συνολική αποτελεσματικότητα του θεσπισθέντος καθεστώτος κινήτρων.

Τα Γ.Ε.Ε. αποτελούν το σημείο υποδοχής όλων των αιτημάτων που αφορούν τον Επενδυτικό Νόμο καθώς και το μοναδικό σημείο πληροφόρησης και επικοινωνίας του κοινού με τις Υπηρεσίες εφαρμογής του.

Επίσης στα Γ.Ε.Ε. διενεργείται η πρώτη φάση εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων υπαγωγής που αφορά στον Προέλεγχο της πληρότητάς τους, προκειμένου να προωθηθούν στην επόμενη φάση εξέτασης, ήτοι την Αξιολόγησή τους σε δύο διαδοχικά διακριτά στάδια
α) τον έλεγχο Νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία και
β) την Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση από δύο Αξιολογητές του ΕΜΠΑ (Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών) του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/14-4-2011).

Οι αναφερόμενες στην παρ. 1 της παρούσας εγκυκλίου διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/14-4-2011) σχετικά με τη Σύσταση και λειτουργία των Γ.Ε.Ε. εξειδικεύονται και εφαρμόζονται ως ακολούθως:

2.1 Σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε.)

α. Χώρος στέγασης και υποδομή.

Τα Γ.Ε.Ε πρέπει να διαθέτουν δικούς τους, χωροταξικά διακριτούς χώρους, διαχωρισμένους από τους υπόλοιπους χώρους της Υπηρεσίας και κατά προτίμηση χωρίς άμεση επικοινωνία με αυτούς.

Τα Γ.Γ.Ε. πρέπει επίσης να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία τους και την καλή εξυπηρέτηση των επενδυτών. Συγκεκριμένα στο χώρο των Γ.Ε.Ε., θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός τηλεφωνικών γραμμών, σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) με επαρκή ταχύτητα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακός εξοπλισμός που να υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις ηλεκτρονικές λειτουργίες οι οποίες αναφέρονται κατωτέρω.

Επιπλέον, στα Γ.Ε.Ε. θα πρέπει να διαμορφωθεί ασφαλής χώρος για την αρχειοθέτηση των φακέλων υπαγωγής καθώς και των υποβαλλόμενων αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

Στο χώρο των Γ.Ε.Ε. πρέπει να λειτουργεί επίσημο πρωτόκολλο, το οποίο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό μπορεί να είναι κοινό με το γενικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Τα υποβαλλόμενα στα Γ.Ε.Ε. αιτήματα και λοιπά έγγραφα θα παραδίδονται από και προς την Υπηρεσία ενυπόγραφα.

Τέλος, κάθε Γ.Γ.Ε. πρέπει να δημιουργήσει υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), την οποία και να δημοσιοποιεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

β. Στελέχωση

Η στελέχωση των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου για κάθε περίπτωση φορέα και πρέπει να είναι επαρκής για την καλή λειτουργία τους (κατ' ελάχιστον δύο (2) στελέχη). Απαραίτητο προσόν για τα στελέχη των γραφείων αυτών είναι η πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά προτίμηση η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα στελέχη των Γ.Ε.Ε θα πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτά και, ιδιαίτερα, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Νόμου 3908/2011.

2.2 Υποβολή - Παραλαβή και Προέλεγχος Πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής

Τα αιτήματα υπαγωγής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Τα αιτήματα σε έντυπη μορφή υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο Γ.Ε.Ε. της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η έντυπη μορφή περιλαμβάνει τον επενδυτικό φάκελο με τις εκτυπώσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα των δικαιολογητικών και των στοιχείων καθώς και των πρωτοτύπων εγγράφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ υπ' αριθμ. 17303/2011. Ο έντυπος φάκελος υπαγωγής πρέπει να προσκομίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο και παραλαμβάνει ενυπόγραφα τη «Βεβαίωση Υποβολής - Παραλαβής».

Φάκελοι για τους οποίους δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν συνιστούν αίτημα και τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή.

Ειδικότερα οι ενέργειες κατά την παραλαβή των αιτημάτων υπαγωγής και τον Προέλεγχο Πληρότητας αυτών είναι οι εξής:

α) Έλεγχος νόμιμης υποβολής φακέλου - Πρωτοκόλληση αυτού.

i. Ελέγχεται ότι το πρόσωπο που προσκομίζει το φάκελο έχει την απαιτούμενη από το Νόμο εξουσιοδότηση

ii. Ελέγχεται ότι το αίτημα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ- Επ. (Στα υποσέλιδα των εκτυπώσεων που παράγονται από το Σύστημα θα πρέπει να εμφανίζεται Κατάσταση «Υποβληθείσα»).

iii. Ελέγχεται ότι το αίτημα υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία. (Δεδομένου ότι μέσω του ΠΣΚΕ -Επ. διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και αποκλείεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος που απευθύνεται σε αναρμόδιο φορέα, ο εν λόγω έλεγχος συνίσταται απλώς στη διαπίστωση της ταύτισης της Υπηρεσίας στην οποία προσκομίζεται ο φάκελος με αυτήν η οποία αναφέρεται στην ηλεκτρονικά παραχθείσα Αίτηση Υπαγωγής),
iv. Χορηγείται στο αίτημα Αριθμός Πρωτοκόλλου.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις νόμιμης υποβολής (i, ii ή iii), ισχύουν τα κάτωθι:

α. Στην περίπτωση που δεν πληρείται η υπ' αριθμ. (i) προϋπόθεση, το αίτημα δεν πρωτοκολλείται και ζητείται από το πρόσωπο που προσκομίζει το φάκελο να εξοπλιστεί με την κατά νόμο απαιτούμενη εξουσιοδότηση,
β. Στην περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η υπ' αριθμ. (ii) προϋπόθεση, το αίτημα δεν παραλαμβάνεται και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρόσωπο που προσκομίζει το φάκελο «ότι, βάσει του άρθρου 3 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/14-4-2011) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης προηγείται της έντυπης και ότι η αίτηση υπαγωγής είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει πανομοιότυπα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική».
γ. Στην περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η υπ' αριθμ. (iii) προϋπόθεση, το αίτημα δεν πρωτοκολλείται και ζητείται από το φορέα της επένδυσης να υποβληθεί ο έντυπος φάκελος στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της αρμόδιας Υπηρεσίας

β) Προέλεγχος Πληρότητας

i. Χορηγείται ο μοναδικός αριθμός φακέλου, με τον οποίο θα αναφέρεται το επενδυτικό σχέδιο σε όλα τα επόμενα στάδια υπαγωγής και υλοποίησης,
ii. Γίνεται ο Προέλεγχος Πληρότητας του φακέλου σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Κατάλογο Δικαιολογητικών και Στοιχείων (Παράρτημα - Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας), ο οποίος έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 17303/2011 και είναι διαθέσιμος στο Πληροφοριακό Σύστημα (οθόνη παραλαβής), και σημειώνονται επ' αυτού τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι ο Προέλεγχος Πληρότητας των αιτημάτων υπαγωγής αφορά την τυπική πληρότητα αυτών και δεν πιστοποιεί την ουσιαστική νόμιμη πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και την τεκμηρίωση των στοιχείων αξιολόγησης

γ) Ηλεκτρονική Παραλαβή Αιτήματος - Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής-Παραλαβής

i. Γίνεται η ηλεκτρονική παραλαβή του αιτήματος στο ΠΣΚΕ-Επ.

Κατά την ηλεκτρονική παραλαβή δηλώνεται αν ο φάκελος χαρακτηρίζεται πλήρης ή όχι και επισυνάπτεται το συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο του Καταλόγου Προελέγχου Πληρότητας.

Εάν κατά τον προέλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, δίδεται προθεσμία έως και 10 ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων, η οποία καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα και αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής.

ii. Η Βεβαίωση Υποβολής Παραλαβής (παραγόμενη από το ΠΣΚΕ- Επ.) και ο Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας υπογράφονται από το υπηρεσιακό στέλεχος και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραδίδεται στον εκπρόσωπο της εταιρείας και το άλλο αρχειοθετείται στο φάκελο.

2.3 Υποβολή - Παραλαβή ελλειπόντων στοιχείων και δικαιολογητικών των αιτήσεων υπαγωγής.   

Τα ελλείποντα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά τον Προέλεγχο Πληρότητας του αιτήματος, υποβάλλονται επίσης αποκλειστικά και μόνο στο Γ.Ε.Ε. της αρμόδιας Υπηρεσίας από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο παραλαμβάνει ενυπόγραφα τη σχετική Βεβαίωση Υποβολής - Παραλαβής.

Εάν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, θεωρούνται ως μη υποβληθέντα νομίμως και τίθενται στο Αρχείο με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Οι ενέργειες των Γ.Ε.Ε. κατά την παραλαβή των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων είναι αντίστοιχες με αυτές που αναφέρονται στην παρ. 2.2. της παρούσας για τα αιτήματα υπαγωγής.

Ειδικότερα, μετά τον έλεγχο της Νόμιμης Υποβολής και την πρωτοκόλληση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβάλλονται εντός της τεθείσας προθεσμίας.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής, επκαιροποείται ο Προέλεγχος Πληρότητας του αιτήματος υπαγωγής, λαμβανομένων υπόψη των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων (επικαιροποιείται ο Κατάλογος του προηγούμενου Προελέγχου Πληρότητας), και στη συνέχεια γίνεται η ηλεκτρονική παραλαβή τους στο ΠΣΚΕ-Επ, όπου δηλώνεται αν ο φάκελος χαρακτηρίζεται πλέον πλήρης ή όχι. Στη συνέχεια παράγονται σε δύο αντίτυπα και υπογράφονται η Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων και ο επικαιροποιημένος Κατάλογος Προελέγχου Πληρότητας και χορηγείται το ένα εξ αυτών στον εκπρόσωπο της επιχείρησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής (ημερομηνία πρωτοκόλλου μεταγενέστερη της τεθείσας προθεσμίας), γίνεται η ηλεκτρονική παραλαβή των Συμπληρωματικών Δικαιολογητικών και Στοιχείων, χωρίς να εξετασθεί εκ νέου η πληρότητα του φακέλου υπαγωγής (εξ άλλου το ΠΣΚΕ-Επ. δεν δίνει τη δυνατότητα επαναχαρακτηρισμού του φακέλου Ως προς την πληρότητα). Στη συνέχεια παράγεται κατά τα ανωτέρω και υπογράφεται η Βεβαίωση Υποβολής-Παραλαβής Συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων, αναγράφεται ρητά ότι αυτά είναι εκπρόθεσμα και δεν λαμβάνονται υπόψη.

2.4 Διαχείριση Αιτημάτων Υπαγωγής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής

Τα αιτήματα υπαγωγής, τα οποία από τον Προέλεγχο Πληρότητας χαρακτηρίσθηκαν κατά τα ανωτέρω ως πλήρη, καθίστανται αυτομάτως διαθέσιμα στην Υπηρεσία μέσω του ΠΣΚΕ-Επ για την έναρξη του Πρώτου σταδίου Αξιολόγησης που αφορά στον Έλεγχο Νομιμότητας και δεν απαιτείται άλλη ενέργεια από το Γ.Ε.Ε.

Τα αιτήματα το οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως μη πλήρη και εφόσον έχει παρέλθει η τεθείσα προθεσμία προσκόμισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών και στοιχείων, είναι διαθέσιμα μέσω του ΠΣΚΕ-Επ, για την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.

Στις περιπτώσεις αυτές, το αρμόδιο στέλεχος του Γ.Γ.Ε., θα πρέπει να προχωρήσει στην ηλεκτρονική και έντυπη κατάρτιση της εν λόγω απόφασης και να προωθήσει αυτή για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

2.5 Παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

Στα Γ.Ε.Ε. θα κατατίθενται επίσης οι αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων (ελέγχου, ολοκλήρωσης, εκταμίευσης, τήρησης των υποχρεώσεων) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και των νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990.

2.6 Ενημέρωση και πληροφόρηση

2.6.1. Εκτός των προαναφερόμενων καθηκόντων υποδοχής και παραλαβής αιτημάτων, τα Γ.Ε.Ε. αποτελούν το αποκλειστικό σημείο πληροφόρησης στα θέματα του επενδυτικού Νόμου και επικοινωνίας των επενδυτών με τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

Το επενδυτικό κοινό προκειμένου να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων καθώς και να ενημερωθεί για θέματα σχετικά με τον Επενδυτικό Νόμο, επικοινωνεί αποκλειστικά και μόνο με το Γ.Ε.Ε. Τα στελέχη των λοιπών Τμημάτων της Υπηρεσίας που θα δέχονται τυχόν ερωτήματα σχετικά με τον Επενδυτικό Νόμο, οφείλουν να παραπέμπουν στο αρμόδιο Γ.Ε.Ε. Επίσης τα Γ.Ε.Ε. αποτελούν το σημείο επαφής των εξωτερικών Αξιολογητών του Μητρώου (ΕΜΠΑ) με την Υπηρεσία.

Τέλος, οποιαδήποτε επικοινωνία της Υπηρεσίας και των Αξιολογητών με τους επενδυτές, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία (κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων υπαγωγής), γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των Γ.Ε.Ε.

Η επικοινωνία για όλους τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική Δ/νση του Γραφείου ή και μέσω γραπτών ερωτημάτων.

Τα στελέχη των Γ.Ε.Ε οφείλουν να γνωρίζουν το κανονιστικό πλαίσιο του Νόμου και τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, ώστε να είναι σε θέση να απαντούν άμεσα σε συνήθη ερωτήματα. Για ειδικά ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία στην οποία ανήκουν ή/και στη ΓΔ Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ.

2.6.2. Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, πέραν της ως άνω υποχρέωσης πληροφόρησης στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου, καθίστανται σημεία πληροφόρησης ("infodesk") για το σύνολο των επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Γ.Ε.Ε. θα παράσχουν γενική πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα ή θα παραπέμπουν τον πολίτη στο αρμόδιο γραφείο ενημέρωσης (ανάλογα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα), παρέχοντάς του πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το αρμόδιο γραφείο, βάσει σχετικής λίστας.

Με την ίδια διαδικασία θα αξιολογούνται τυχόν αναφορές για δυσλειτουργίες κατά την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, παράπονα κ.λπ.

3. Επισημαίνεται ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Επενδυτικού νόμου και την επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων από αυτόν, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτυχής εφαρμογή του νέου θεσμού των Γ.Ε.Ε.

Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την άρτια οργάνωση και στελέχωσή τους κατά τα ανωτέρω και τα στελέχη αυτών θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία των καθηκόντων τους, να ενημερωθούν στα θέματα αρμοδιότητάς τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο