Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2011 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/ 32442/0026/20.4.2011 Αναλήψεις δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα

(Αναλήψεις δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 20 - 4 - 2011
Αριθ. πρωτ.: 2/ 32442/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
α.Δ/ΝΣΗ: 20η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3338458
FAX: 210 3338206
β.Δ/ΝΣΗ: 39η ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3338564
FAX: 210 3338533

ΙΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ: 26η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 11526 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Όλγα Χαραλαμπάκη
Τηλέφωνο : 210 6987724
FAX : 210 6987730

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναλήψεις δαπανών ανελαστικού χαρακτήρα

1α. Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 50, παρ.3α του ν.3943/2011 (Α.66) αντικαταστάθηκαν οι παρ.7 και 9 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 (Α.247) και ορίζεται ότι και οι δαπάνες για ασφαλιστικές και προνοιακές παροχές, καθώς και οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ.) αναλαμβάνονται για ολόκληρο το ετήσιο ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

β. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.3β, του ιδίου άρθρου, συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ.113/2010 και ορίστηκε ότι για τις δαπάνες που πληρώνονται μέσω προκαταβολών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.2362/1995, η δημοσιονομική δέσμευση, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 21 του ν.3871/2010, διενεργείται με την έκδοση της σχετικής εντολής, από την αρμόδια διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, χωρίς προέγκριση από την οικεία Υ.Δ.Ε.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.3871/2010 και του π.δ.113/2010 (Α.194) και ειδικότερα κατά τη διαδικασία ανάληψης δαπανών για αποδοχές καθώς και δαπανών του άρθρου 37 του ν.2362/1995 (Α.247), παρατηρήθηκαν λόγω και της ανάπτυξης και λειτουργίας για πρώτη φορά του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), διάφορα προβλήματα, που επιλύθηκαν κατά βάση με οδηγίες της Ομάδας υποστήριξης του Συστήματος (Help Desk).

3. Κατόπιν αυτών και προς το σκοπό αντιμετώπισης των προαναφερόμενων προβλημάτων κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

i) Οι οικονομικές υπηρεσίες όλων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (άρθρο 1β, § 4, του ν.2362/1995) θα πρέπει να εκδώσουν άμεσα και κατά λόγο αρμοδιότητας, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες αποδοχών και συντάξεων που καταλογίζονται σε βάρος των υποκατηγοριών 0100, 0200, 0300, 0400 και 0600, της μείζονος κατηγορίας 1, καθώς και των ΚΑΕ της ομάδας 0570 της υποκατηγορίας 0500, της μείζονος κατηγορίας 2 [(αριθ. 2/72629/0020/1-11-2010 υπουργική απόφαση (Β.1790)] του κρατικού προϋπολογισμού για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων, αφαιρουμένων των πιστώσεων που ενδεχομένως έχουν αναληφθεί ήδη, καθώς και αυτών που ενδεχομένως έχουν μεταβιβαστεί με επιτροπικά εντάλματα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναληφθούν επίσης και οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ), που καταλογίζονται σε βάρος των Κ.Α.Ε. 0824, 0825, 0826, 0831, 0832, 0833, όλων των Φορέων/Ειδικών Φορέων.

ii) Για τις δαπάνες του άρθρου 37, του ν. 2362/1995 [(Κ.Α.Ε. 0893 και 0829 του Ειδικού Φορέα 23/120, 5172 και 6512 του Ειδικού Φορέα 23/200, 5262 του Ειδικού Φορέα 07/130, καθώς και λοιπές δαπάνες που πληρώνονται μέσω Δ.Ο.Υ., βάσει ειδικών διατάξεων (Κ.Α.Ε. 2751 και 2752 του Ειδικού Φορέα 23/200 και 2754 του Ειδικού Φορέα 19/110)] πρέπει ομοίως οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες να προβούν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων, εφόσον, βεβαίως, οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.

iii) Περαιτέρω, όσον αφορά στις δαπάνες για πάγια χορηγήματα και μισθώματα κτιρίων, οι οποίες καταλογίζονται αποκλειστικά και μόνο σε βάρος των Κ.Α.Ε.1114 (κατ’ αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη), 1232 (κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα), 1513 (κατ’ αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης) και 1611 (κατ’ αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών), καθώς και σε βάρος του ΚΑΕ 0813 (μισθώματα κτιρίων), θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διατακτών να προβαίνουν στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ.2/91118/0026/29-12-2010 Εγκύκλιο (επί του άρθρου 9 του π.δ.113/2010).

iv) Αυτονόητο είναι ότι, σε περίπτωση αυξομείωσης των πιστώσεων στις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών θα προσαρμόζονται αντίστοιχα και οι σχετικές δεσμεύσεις με έκδοση συμπληρωματικής απόφασης ανάληψης ή απόφασης ανατροπής.

v) Οι Υ.Δ.Ε. καθίστανται υπεύθυνες για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ανωτέρω διαδικασίας, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου τρέχοντος έτους.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες (παρ.1β) ρυθμίσεις, για τις δαπάνες του άρθρου 52, του ν.2362/1995 (Α.247), όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 50, του ν.3943/2011, δεν εκδίδεται εφεξής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, καθόσον οι αναγκαίες πιστώσεις δεσμεύονται με την έκδοση της σχετικής εντολής.

Η εγκύκλιος αυτή έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Γ.Λ.Κράτους ( www.minfin.gr ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο