Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2011 ]

Αγορανομική Διάταξη Αρ. 01/2011 Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων – προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λπ. της Α.Δ 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων – προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λπ. της Α.Δ 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 28-03-2011
Αρ. Πρωτ. : Α2-521

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΕΙΣ :
-ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 –3893493
210-3893171
210-3893178
210-9893504
Φαξ: : 210 -3833092


ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 01/2011

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση των Βιομηχανικών ειδών του ΠΙΝΑΚΑ 2 του άρθρου 9 περί υποβολής τιμοκαταλόγων – προαναγγελία μεταβολής τιμών κ.λπ. της Α.Δ 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ 298/Α/1946), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 1 και 3.

4. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ( ΦΕΚ 221/Α/2009).

6. To Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/2010).

7. Tην με αριθμό 46498/ΔΙΟΕ 1913/13−10−2010 (ΦΕΚ 1642/Β/2010) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια».

8. Την Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ 1388/Β/2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Tην ανάγκη λήψης συμπληρωματικών μέτρων στο πλαίσιο της καλύτερης παρακολούθησης των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, που διαμορφώνονται στην εσωτερική αγορά και επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πέραν αυτών που θεσπίσθηκαν με την Α.Δ 7/2009.

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προσθέτουμε στον ΠΙΝΑΚΑ 2 «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ» του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009 μετά τον αύξοντα αριθμό 15 και με συνέχιση της αρίθμησης, τα κάτωθι είδη:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
1 .......................
2 .......................
3 .......................
..........................
..........................
..........................
13 .....................
14 .....................
15 .....................
16 Σύνθετες συσκευασμένες ζωοτροφές εκτροφής παραγωγικών ζώων.


Άρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Εξαιρετικά για τα είδη: Αλιεύματα κατεψυγμένα, Αλιεύματα αλίπαστα, Κίτρινα τυριά, Καφές (άφρυκτος – πεφρυσμένος – κομμένος) και σύνθετες συσκευασμένες ζωοτροφές εκτροφής παραγωγικών ζώων που εμπεριέχονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2, η οριζόμενη προθεσμία των είκοσι (20) ημερών της παρούσας παραγράφου, γίνεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες».

Άρθρο 3

1). Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 9 της Α.Δ. 7/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραμένουν ως έχουν.

2). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3). Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο