Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-04-2011 ]

Άρθρα Λογιστικός χειρισμός των άτοκων ομολόγων που λαμβάνονται για εξόφληση χρεών των νοσοκομείων

(Λογιστικός χειρισμός των άτοκων ομολόγων που λαμβάνονται για εξόφληση χρεών των νοσοκομείων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αριθ. Πρωτ. 527


Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010 ΦΕΚ 128 Α/3-8-2010 οι οφειλές των δημοσίων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους για τα έτη 2007 έως 2009 θα εξοφληθούν με άτοκα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας, διετούς και τριετούς διάρκειας, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010.

Έχει γεννηθεί ένα εύλογο ερώτημα για το λογιστικό χειρισμό των παραπάνω ομολόγων κατά την παραλαβή τους και την μεταγενέστερη αποτίμηση τους στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης που είναι αρμόδιο για τη θέσπιση και εποπτεία των Λογιστικών Προτύπων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, παρότι ερωτήθηκε δεν εξέδωσε, μέχρι σήμερα ειδική οδηγία για τον λογιστικό χειρισμό της παραπάνω συναλλαγής, στα βιβλία των προμηθευτών των νοσοκομείων. Με βάση την έλλειψη ειδικής λογιστικής οδηγίας η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ. ΑΕ για το θέμα αυτό είναι η ακόλουθη

Τα ομόλογα με τα οποία «εξοφλήθηκαν» οι απαιτήσεις από τα νοσοκομεία θα πρέπει κατά την παραλαβή τους να καταχωρηθούν με την ονομαστική τους αξία σε λογαριασμό χρεογράφων με πίστωση των απαιτήσεων. Κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως τα ομόλογα αυτά θα αποτιμηθούν στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας αξίας τους. Ως τρέχουσα αξία θα ληφθεί η μέση τιμή του τελευταίου μήνα της χρήσεως όπως αυτή προκύπτει από τα Δελτία που εκδίδει η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ (ΗΔΑΤ).

Τα ομόλογα που εκδόθηκαν για αυτό το σκοπό εμφανίζονται στα δελτία μέσων τιμών της ΗΔΑΤ με τις ακόλουθες μέσες τιμές Δεκεμβρίου 2010 :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
GR0326041242 ZRC-221211-01Y-0,00 90,710
GR0326042257 ZRC-221212-02Y-0.00 78,422
GR0326043263 ZRC-221213-03Y-0.00 66,982


Επειδή μέχρι την 31/12/2010 δεν είχαν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου, όλοι οι τίτλοι των ομολόγων, που με βάση τις καταστάσεις που συντάχθηκαν από τα νοσοκομεία, δικαιούται να λάβει κάθε προμηθευτής και η διαδικασία πίστωσης ενδεχομένως συνεχιστεί ακόμα και μετά από τις ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, είναι προφανές ότι οι ρυθμιζόμενες απαιτήσεις έχουν ουσιαστικά αντικατασταθεί κατά την 31/12/2010 με ομόλογα. Για την ορθή απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πραγματική ημερομηνία ενημέρωσης της μερίδας άυλων τίτλων του επενδυτή, θα πρέπει η επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο να προσδιορίσει, πέραν των παραληφθέντων και τα υπό παραλαβή ομόλογα που αφορούν το σύνολο του ρυθμιζόμενου ποσού τα οποία θα αποτιμήσει με τους ίδιους κανόνες που θα αποτιμήσει τα παραληφθέντα.

Η πρόβλεψη για υποτίμηση των ομολόγων δεν είναι εκπεστέα φορολογικά δαπάνη (σύμφωνα με την §5 του άρθρου 38 του ν.2238/1994), και συνεπώς θα πρέπει να γίνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ισόποση φορολογική αναμόρφωση, δηλαδή το ποσό της πρόβλεψης θα προστεθεί στα φορολογητέα κέρδη.

Οι λογιστικές εγγραφές που προβλέπονται κατά την απόκτηση και αποτίμηση των ομολόγων έχουν ως εξής:

Α) Απόκτηση των ομολόγων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
34.05.00 Ο.ΕΔ ZRC-221213-03Y-0.00 100,00  
30.00.00  Πελάτες    100,00


Β) Αποτίμηση των ομολόγων στο τέλος της χρήσεως

Στην § 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 αναφέρονται :

α) Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών, οι ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα, καθώς και τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και οι συμμετοχές σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους.


δ) Όταν η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη της τιμής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται στο λογαριασμό 68.01 "Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων" του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ. 1123/1980, με πίστωση αντίστοιχων αντίθετων λογαριασμών προβλέψεων κατά κατηγορία τίτλων, που δημιουργούνται στους λογαριασμούς 18.00.99, 18.01.99 και 34.99 του ίδιου Π.Δ.

Κατά τον επανυπολογισμό των προβλέψεων, που γίνεται στο τέλος κάθε επόμενης χρήσεως, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προβλέψεων, που εμφανίζονται στους πιο πάνω αντίθετους λογαριασμούς, με βάση τα δεδομένα της νέας χρήσεως, είτε με χρέωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 68 (σχηματισμός συμπληρωματικής προβλέψεως) είτε με πίστωση των υπολογαριασμών του λογαριασμού 84.00 ''έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" του Π.Δ. 1123/1980.

Κατά συνέπεια η εγγραφές αποτίμησης στο τέλος της χρήσεως έχουν ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
68.01 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 33,02  
34.99.00  Προβλέψεις για υποτιμήσεις χρεογράφων   33,02


Σημειώνουμε ότι στην § 7 του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 ορίζονται τα εξής: «Το κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω ομολόγων εντάσσεται στα φορολογικώς εκπιπτόμενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των προμηθευτών, κατά τη διαχειριστική περίοδο προεξόφλησής τους.»

Αν στις επόμενες χρήσεις 2011-2013 εκποιηθούν (προεξοφληθούν) ομόλογα, τότε θα πρέπει να αναστραφεί η πρόβλεψη, με πίστωση του λογαριασμού 84.00 "Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων'' ώστε να επαναφερθεί η αξία του ομολόγου στην ονομαστική του αξία. Για το έσοδο του λογαριασμού 84.00 ''Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων'' θα πρέπει να γίνει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ισόποση φορολογική αναμόρφωση δηλαδή το ποσό της αχρησιμοποίητης πρόβλεψης θα αφαιρεθεί από τα φορολογητέα κέρδη. Η ζημιά που θα προκύψει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας εκποίησης (προεξόφλησης) και της ονομαστικής αξίας του ομολόγου θα καταχωρηθεί σε χρέωση του λογ/σμού 64.12 «Διαφορές (Ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων» και θα αποτελέσει εκπιπτόμενη φορολογικά ζημία.Αθήνα 7 Απριλίου 2010

Το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ Α.Ε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο