Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-1996 ]

ΠΟΛ.1308/22.11.1996 Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT

(Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT
1120253/5835/0014/ΠΟΛ.1308/22.11.1996

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η συλλογή από τις Αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των δηλώσεων INTRASTAT που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η εν συνεχεία αποστολή τους στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, γίνεται βάσει της παραγράφου Β3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.92 και 15988/Ι-1274, των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 21, τεύχος Β', 22.1.1993 και ΦΕΚ 592, τεύχος Β', 9.8.1993 αντίστοιχα. Οι λεπτομέρειες για τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT και τη διαβίβασή τους, καθορίζονται από την εγκύκλιο αριθ. 24192/Ι-2255/18.12.1992, με θέμα "Συλλογή δηλώσεων INTRASTAT". Εκλειπόντων των λόγων που επέβαλαν τη ρύθμιση με την παραπάνω εγκύκλιο για τις Οικονομικές Υπηρεσίες, τόσο της Περιφέρειας Πρωτευούσης, όσο και των
εδρευομένων στις πρωτεύουσες των Νομών και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και να περιορισθεί στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για τη διακίνηση των δηλώσεων INTRASTAT από τις Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε ότι η παραπάνω αναφερομένη εγκύκλιος τροποποιείται ως ακολούθως:

α) "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ περιοχής Πρωτευούσης" παράγραφος 3, "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ υπολοίπου Αττικής" παράγραφος 3. Να αποστέλλουν ανά μήνα και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Κεντρικό Κατάστημα, Λυκούργου 14-16).

β) "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ στους νομούς της χώρας (πλην του νομού Αττικής)" παράγραφοι 3α' και 3β', η διάκριση μεταξύ των ΔΟΥ που εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Νομού και σε άλλη πόλη του Νομού δεν ισχύει, και οι παράγραφοι 3α' και 3β' γίνονται μία, ως ακολούθως:

Να αποστέλλουν ανά μήνα και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί, στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού.

γ) "Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών Στατιστικής νομών" Να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο (ή υπαλλήλους κατά περίπτωση), ο οποίος θα ασχολείται με τις Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (σύστημα INTRASTAT). Ο
υπάλληλος της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο πληρότητας και συνέπειας, το λογικό έλεγχο, την εξακρίβωση και διόρθωση των λαθών των δηλώσεων INTRASTAT και την αποστολή τους το συντομότερο δυνατόν στην Κεντρική Υπηρεσία - Δ/νση Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου - Τμήμα Ενδοκοινοτικού Εμπορίου, Λυκούργου 14-16, 101.66 ΑΘΗΝΑ.
Συνεπώς πρέπει στο εξής:

α) οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Πρωτευούσης να αποστέλλουν τις δηλώσεις στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Κεντρικό Κατάστημα, Λυκούργου 14-16),

β) οι Δ.Ο.Υ. των Νομών της χώρας να αποστέλλουν τις δηλώσεις INTRASTAT στις Υπηρεσίες Στατιστικής του Νομού, αμέσως μετά τη συγκέντρωσή τους από τις επιχειρήσεις, όπως αυτό καθορίζεται στις παραπάνω αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και

γ) οι Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών να προβαίνουν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους των δηλώσεων (εγκύκλιος 11748/Η-2348/12.6.1996 της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου), πριν την αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο