Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2011 ]

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Απόφαση 3/578/24.2.2011 Τροποποίηση της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου»

(Τροποποίηση της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου»)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/578/24.2.2011
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου».

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 27, 30 και 31 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/178/14.7.2005).

2. Τα άρθρα 20, 21, 22, 24, 25 και 26 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).

3. Την απόφαση 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ) του άρθρου 16 και του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137/26.7.1985).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 της απόφασης 3/378/14.4.2006 (ΦΕΚ Β/608/16.5.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Xρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων και τίτλων επιλογής από αμοιβαία κεφάλαια και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίου» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Α.Ε.Δ.Α.Κ., για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται, και οι Α.Ε.Ε.Χ., εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναλυτική κατάσταση με τις ημερήσιες τοποθετήσεις τους σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σε τίτλους επιλογής κατά το σχετικό τρίμηνο, στην οποία αναγράφονται, κατ΄ ελάχιστον, τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Η Α΄ Αντιπρόεδρος
Μαρίνα Σουγιουλτζή

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης

Τα μέλη
Παναγιώτης Καβουρόπουλος
Σωκράτης Λαζαρίδης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο