Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-3332/4.4.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

(Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 04- 04 - 2011
Αριθμ. Πρωτ. : Κ2-3332

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Βασ. Μανταλοβα
Σωτ. Μασγανας
Μ. Λέζου
Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 210 38 93 383
210 38 93 481
210 38 93 566
210 38 93 303
TELEFAX : 210 38 38 981
E-Mail : [email protected]

Θέμα: «Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»»

Σε συνέχεια της με αρ. Κ2- 3144/30.3.2011 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ) με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών» συμπληρώνουμε αυτήν ως εξής:

Η παράγραφος Γ με τίτλο «Υφιστάμενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε μορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Γ. Εταιρείες που συστήνονται από 4/4/2011 μη υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β)

Οι εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β) δεν συστήνονται μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, αλλά ειδικότερα:

α. Οι Α.Ε. που συστήνονται από μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση καθώς και οι πάσης μορφής νέες εταιρείες που προέρχονται από μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, υποβάλλουν προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αίτηση καταχώρισης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3419/2005 και επειδή για τις ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται καθώς και για τις ανώνυμες εταιρείες που μετατρέπονται σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε. απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, για έλεγχο και έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Με την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. την εγκριτική απόφαση.
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στην καταχώριση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστέλλει την σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

β. Εφόσον η συστηνόμενη με τον τρόπο αυτό είναι ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ε.Ε., η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μετά την υποβολή σ’ αυτή των απαιτούμενων δικαιολογητικών προβαίνει στην καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ και, στην περίπτωση της ΕΠΕ, αποστέλλει σχετική ανακοίνωση δημοσίευσης της σύστασης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ-ΓΕΜΗ.

Δ. Υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν την 4/4/2011.

Για την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011 και έχουν αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡΜΑΕ), ακολουθείται η προϊσχύουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 διαδικασία οπότε ο φάκελος της εταιρίας θα βρίσκεται στην οικεία περιφέρεια (φυσικός), και όχι στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Συνεπώς οι σχετικές καταχωρήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται στο Μητρώο Α.Ε. και ο ενδιαφερόμενος θα απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου η τελευταία να ασκήσει την εγκριτική ή εποπτική αρμοδιότητα , σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και να προβεί στη σχετική καταχώρηση στο ΜΑΕ.

Η αντίστοιχη με την ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για τις ΟΕ, ΕΕ (κάθε μορφής) και ΕΠΕ των οποίων η σύσταση έγινε πριν την 4/4/2011, θα ακολουθείται δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 04/04/2011.

Ε. Εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η διαδικασία σύστασης ξεκίνησε πριν την 4/4/2011 αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

Για τις εταιρείες κάθε μορφής για τις οποίες έχει υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη ή οποιοδήποτε απαιτούμενο από την κείμενη νομοθεσία συστατικό έγγραφο και για τις οποίες στις 04/04/2011 δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (καταχώρηση στο οικείο κατά περίπτωση μητρώο εταιρειών) θα ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο