Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-1991 ]

ΠΟΛ.1020/29.1.1991 Φορολογικά κίνητρα για την απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας

(Φορολογικά κίνητρα για την απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

(Υπ. Οικ. Εγκ. 1010151/29.1.91, ΠΟΛ 1020)

Φορολογικά κίνητρα για την απόσυρση αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγ. 1 - 8 της τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις», που κατέθεσαν οι Υπουργοί Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως διαμορφώθηκε κατά τη συζήτηση στη Βουλή και ψηφίστηκε (άρθρ. 20, παρ. 1 - 8) και της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών 86653/6673/3.1.1991 «Διαδικασία απόσυρσης και καταστροφής μεταχειρισμένων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.5. ΤΟΝ» (ΦΕΚ.2/Β/3.1.1991) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1882/1990, που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο μας 1024409/1 298/001 4/ΠΟΛ.1063/27.3.1990, είχαν παρασχεθεί κίνητρα για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, με τη χορήγηση φορολογικών απαλλαγών από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας πέντε ημερολογιακών ετών, για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.600 κ.ε. που ετίθεντο σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων.

Η διαδικασία απόσυρσης και τα σχετικά δικαιολογητικά είχαν καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση 10300/26.7.1990 (ΦΕΚ.520 / Β / 14.8.1990), που κοινοποιήθηκε με τη διαταγή μας 1061757/3931/0014/ΠΟΛ.1185/29.8.1990.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχονται συμπληρωματικά κίνητρα για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας αυτοκινήτων, με τη χορήγηση νέων φορολογικών απαλλαγών στα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση των παλαιών.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

Ειδικότερα για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Αυτοκίνητα στα οποία αφορούν τα φορολογικά κίνητρα

Ενώ οι παλαιές διατάξεις αφορούσαν μόνο τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούργια Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.600 κ.ε. οι νέες διατάξεις αφορούν:

α) τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούργια Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινιδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κ.ε.

β) τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούργια Ι.Χ. φορτηγά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μικτού βάρους μέχρι 2.5 τόννους και με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κ.ε.

Σημειώνεται ότι ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα νοούνται τα μεν επιβατικά αυτοκίνητα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 37 ή της παρ. 5 του άρθρου 42, του Ν. 1882/1990, τα δε φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυσαερίου, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Αποσυρόμενα και καταστρεφόμενα αυτοκίνητα

Με τις παλαιές διατάξεις το αποσυρόμενο αυτοκίνητο έπρεπε να είναι μεταχειρισμένο επιβατικό Ι.Χ. συμβατικής τεχνολογίας. Με τις νέες διατάξεις μπορεί να είναι είτε μεταχειρισμένο επιβατικό Ι.Χ. συμβατικής τεχνολογίας, είτε μεταχειρισμένο φορτηγό Ι.Χ. βενζινοκίνητο, μικτού βάρους 2.5 τόννους, επίσης συμβατικής τεχνολογίας.

3. Παρεχόμενες φορολογικές απαλλαγές

Εκτός από τις μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης, οι οποίες παρέχονται για πρώτη φορά και οι οποίες ανήκουν οτην αρμοδιότητα των τελωνειακών υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, παρέχονται και απαλλαγές:

α) από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.363/1976. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τα τιθέμενα σε κυκλοφορία καινούργια επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα (παρ. 1), καθώς και τα φορτηγά Ι.Χ. βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μετά μονίμου κλειστού αμαξώματος, ωφελίμου φορτίου μέχρι 1 /2 τόννου (παρ. 5) εφόσον και στις δύο περιπτώσεις είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κ.ε.

β) από τα τέλη κυκλοφορίας για ημερολογιακά έτη τόσο των καινούργιων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας όσο και των καινούργιων Ι.Χ. φορτηγών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόννους, με κυλινδρισμό κινητήρα, και στις δύο περιπτώσεις, μέχρι 2.000 κ.ε.

Όπως ρητά ορίζεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι η απαλλαγή από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος, που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, καλύπτει μόνο τα καινούργια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας α) επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και β) φορτηγά Ι.Χ. βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μετά μονίμου κλειστού αμαξώματος, ωφελίμου φορτίου μέχρι 1/2 τόννου και όχι τα λοιπά φορτηγά βενζινοκίνητα Ι.Χ. αυτοκίνητα, για τα οποία το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 2367/1953, ως το ποσό των κατά περίπτωση εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας.

4. Προϋποθέσεις χορήγησης των απαλλαγών

Πέρα των όσων αναφέρονται ανωτέρω ως προς τα στοιχεία των νέων και των αποσυρομένων αυτοκινήτων, για να εφαρμοσθούν οι προαναφερόμενες απαλλακτικές διατάξεις, πρέπει για το αποσυρόμενο αυτοκίνητο να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1.1.1989 μέχρι την ημερομηνία που εκδίδεται η σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. καθώς και τα τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών.

Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο που αποσύρεται πρέπει τη στιγμή της απόσυρσης να ανήκει στην κυριότητα αυτού που αποκτά το αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητο. Δεν είναι όμως απαραίτητο να ανήκει στην κυριότητα του για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1.1.1989 μέχρι την απόσυρση.

Εάν το αποσυρόμενο αυτοκίνητο ανήκει στην κυριότητα δύο ή περισσότερων συνιδιοκτητών, εξυπακούεται ότι το αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητο πρέπει να αποκτηθεί από τους ίδιους συνιδιοκτήτες κατά τα ίδια ποσοστά κυριότητας που είχαν και στο αποσυρόμενο.

Θα πρέπει επίσης, να διευκρινισθεί ότι το αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητο, που αποκτήθηκε ύστερα από απόσυρση αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας, μπορεί να μεταβιβασθεί πριν ή μετά τη θέση του σε κυκλοφορία. Και στην περίπτωση αυτή, για το αυτοκίνητο αυτό δεν θα καταβληθούν κατά περίπτωση εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας μέχρι να συμπληρωθούν 5 ημερολογιακά έτη.

5. Διαδικασία απόσυρσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της κοινοποισύμενης τροπολογίας, η διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των ανωτέρω αυτοκινήτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ήδη προς το σκοπό αυτό εκδόθηκε η κοινοποιούμενη απόφαση 86653/6673/3.1.1991, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2/Β/3.1.1991).

6. Έναρξη ισχύος

Όπως ορίζεται στην παρ. 8 της κοινοποιούμενης τροπολογίας, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1.1.1991 και εφαρμόζονται για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 31.12.1991. Οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας ισχύουν, με τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, για τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από 1.1.1991.

Με τις διατάξεις όμως της παρ. 4 της τροπολογίας, προβλέπεται η υπαγωγή στη ρύθμιση της απαλλαγής και των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (ανωτέρω παρ. 1), που αγοράστηκαν από 12 Νοεμβρίου 1990, και οι ιδιοκτήτες τους προέβησαν με τη διαδικασία της απόφασης 10300/26.7.1990 ή θα προβούν μέχρι 30.4.1991 με τη διαδικασία της κοινοποιούμενης απόφασης στην απόσυρση του επιβατικού ή του φορτηγού αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν τηρήσει τη διαδικασία της απόσυρσης βάσει των παλαιών διατάξεων, θα έχουν ήδη τύχει απαλλαγής από το πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας, κατά τη ταξινόμηση επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κυλινδρισμό μέχρι 1.600 κ.ε.

Διαφορετικά, δεν θα καταβληθούν πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας, ή αν τα ποσά αυτά έχουν καταβληθεί, θα επιστραφούν, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Εννοείται ότι δεν θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας μέχρι τη συμπλήρωση 5 ημερολογιακών ετών. Θα πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι το αποσυρόμενο αυτοκίνητο πρέπει να είχε αποκτηθεί πριν από την αγορά του νέου αυτοκινήτου.

7. Λοιπές διευκρινίσεις

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε και τα εξής:

α) Η βεβαίωση ότι καταβλήθηκαν τα τέλή κυκλοφορίας του αποσυρόμενου αυτοκινήτου για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1.1.1989 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, θα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία βρίσκεται ο φάκελλος του αυτοκινήτου.

β) Για όσα αυτοκίνητα έχει χορηγηθεί απαλλαγή από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας για 5 έτη, βάσει των παλαιών διατάξεων, η απαλλαγή αυτή δεν θίγεται και επομένως δεν θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας μέχρι να συμπληρωθούν τα 5 έτη.

γ) Για τα αυτοκίνητα, που σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας για 5 έτη, στα μηχανογραφικά δελτία κάτω από τον τίτλο της Δ.Ο.Υ., θα συμπληρώνετε την ένδειξη «ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο