Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-1996 ]

ΠΟΛ.1297/14.11.1996 Υπαγωγή σε ΦΠΑ των καταναλώσεων που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές προσώπων

(Υπαγωγή σε ΦΠΑ των καταναλώσεων που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές προσώπων )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 14 Νοεμβρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1124126/5986/1863/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Α/Ι

ΠΟΛ.: 1297

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε ΦΠΑ των καταναλώσεων που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές προσώπων.

Με αφορμή ερωτήματα ενδιαφερομένων φορέων, σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. των καταναλώσεων που πραγματοποιούνται εντός μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές προσώπων εντός ή εκτός Ελλάδος, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1642/86, όπως ισχύει, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η ναύλωση πλοίων και η μίσθωση αεροσκαφών, εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω ενέργεια φορολογητέων πράξεων ή πράξεων απαλλασσομένων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
Οπως προκύπτει από το συνδυασμό του άρθρου 107 του Κ.Ι.Ν.Δ. και της ανωτέρω διάταξης, απαλλάσσεται μόνο η ναύλωση, δηλαδή η υπό στενή έννοια μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων από ένα σημείο σε άλλο και όχι και τυχόν άλλες πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρονται στον ναυλωτή-ταξιδιώτη κατά τη διάρκεια της ναύλωσης (Σχετική και η αριθ. 520/1988 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την αριθμ. 1045458/1570/149/ΠΟΛ. 1109/89 Δ.Υ.Ο).

2. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.1642/86, όπως ισχύει, η διάθεση τροφής, ποτών, από εστιατόρια κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση θεωρείται παροχή υπηρεσιών. Επίσης η εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, κομμωτηρίων, ηλεκτρονικών μηχανημάτων κ.λπ., όπου και αν πραγματοποιείται θεωρείται παροχή υπηρεσιών.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1642/86, όπως ισχύει, η παροχή υπηρεσιών θεωρείται ότι, πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες έχει στο εσωτερικό της χώρας την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή τη μόνιμη εγκατάστασή του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες ή, αν δεν υπάρχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση, την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του.

3. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την από 2.5.96 απόφασή του στην υπόθεση C-231/94, απεφάνθη ότι, η παροχή εδεσμάτων και ποτών και λοιπές υπηρεσίες εστιατορίου θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 6 (1) της Οδηγίας . Ως τόπος δε πραγματοποίησης και φορολογίας αυτών των
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (1) της προαναφερόμενης Οδηγίας, θεωρείται η έδρα της οικονομικής δραστηριότητος του παρέχοντος τις υπηρεσίες (ή της μόνιμης εγκαταστάσεώς του από την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες).

4. Από τα παραπάνω και κατ' ανάλογη εφαρμογή της ως άνω απόφασης προκύπτει ότι, τα έσοδα που πραγματοποιούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση ΜΠΑΡΣ, εστιατορίων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κέντρων διασκέδασης, κομμωτηρίων κ.λπ. που λειτουργούν εντός μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν μεταφορές προσώπων, ανεξάρτητα από τον τόπο έναρξης και προορισμού του ταξιδιού, υπάγονται σε Φ.Π.Α. με τόπο φορολογίας την Ελλάδα. Επ' ευκαιρία επισημαίνεται ότι και η εκμίσθωση των ως άνω χώρων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους από τους μισθωτές, θεωρείται πράξη παροχής υπηρεσιών και υπάγεται στο Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή.

5. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12, της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 28, της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, καθώς και με τα ειδικότερα οριζόμενα από την αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/ Α.Υ.Ο. τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που την εκμετάλλευση των ανωτέρω δραστηριοτήτων ασκεί επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα εκτός Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή το αλλοδαπό πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα, εφόσον από την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων δεν δημιουργείται μόνιμη εγκατάστασή του στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

6. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις που ασκούν τις εν λόγω δραστηριότητες, που κατά τ' ανωτέρω τόπος φορολογίας τους είναι η Ελλάδα, έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Νόμου 1642/1986, όπως ισχύει.

7. Εφιστούμε την προσοχή στους αρμόδιους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. για την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση, από τους υποκείμενους, των προαναφερομένων διατάξεων και κυρίως για την διασφάλιση των Ελληνικών συμφερόντων και την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει από τη μη επιβολή Φ.Π.Α. στα έσοδα από τις παραπάνω εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσας, και ιδίως από αλλοδαπές επιχειρήσεις (στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού), χωρίς να έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπό τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ανωτέρω Α.Υ.Ο.

8. Τέλος επισημαίνεται ότι, τα έσοδα που προκύπτουν από εκμετάλλευση εστιατορίων, καφετεριών, και ΜΠΑΡΣ, υπάγονται σε συντελεστή 8%, πλην των εσόδων από αλκοολούχα ποτά.
Τα έσοδα που πραγματοποιούν οι εν λόγω επιχειρήσεις, από τη μετατροπή ορισμένων κλάδων, για ορισμένες ώρες, σε κέντρα διασκέδασης, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%).
Επίσης, τα έσοδα από εκμετάλλευση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κομμωτηρίων κ.λπ. υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (18%).
Τυχόν διαφορετική ερμηνεία ή λύσεις που στο παρελθόν δόθηκαν, παύουν να ισχύουν.

Εδώ σημειώνεται ότι, για τις ανωτέρω πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έκδοση της παρούσης, χωρίς την επιβολή Φ.Π.Α., οι υποκείμενοι στο φόρο έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για την καταβολή του αναλογούντος στις παραπάνω πράξεις φόρου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 21 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου "Τροποποίηση και συμπλήρωση Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" δηλ. χωρίς την επιβολή προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών κυρώσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο