Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-1996 ]

ΠΟΛ.1301/21.11.1996 Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994

(Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του v.2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1996
Αριθμ. Πρωτ.: 1125973/2330/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ: 1301

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των τουριστικών επιχειρήσεων και δημόσιας χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 και της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθου 51 του ν.2238/1994.

Αποφασίζουμε

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1996, κατά ποσοστό οκτώ και ένα δέκατο τοις εκατό (8,1%), όση είναι η μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους 1995, τα ποσά του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, που ίσχυσαν για τη χρήση 1995, των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των παραπάνω περιπτώσεων διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενα, ως εξής:

- της περίπτωσης α' σε εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (178.000) δραχμές.

- της περίπτωσης β': για την υποπερίπτωση αα' σε διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες (243.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση ββ' σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (378.000) δραχμές και για την υποπερίπτωση γγ' σε πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες (594.000) δραχμές.

- της περίπτωσης γ' σε πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) δραχμές.

- της περίπτωσης δ': για την υποπερίπτωση αα' σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (3.565.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση ββ' σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (2.970.000) δραχμές, για την υποπερίπτωση γγ' σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.860.000) δραχμές και για την υποπερίπτωση δδ' σε δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (2.155.000) δραχμές.

- της περίπτωσης ε':


¦ Ωφέλιμο φορτίο ¦ Με οδηγό τον ¦ Με οδηγό τρίτο ¦
¦ (τόννοι) ¦ ιδιοκτήτη ¦ πρόσωπο ¦
+


¦ μέχρι 5 ¦ 2.625.000 ¦ 1.794.000 ¦
¦ πάνω από 5 μέχρι 11 ¦ 3.350.000 ¦ 2.378.000 ¦
¦ πάνω από 11 μέχρι 16,5 ¦ 4.064.000 ¦ 2.875.000 ¦
¦ πάνω από 16,5 ¦ 4.788.000 ¦ 3.113.000 ¦
L2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά ελάχιστου καθαρού εισοδήματος ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1 μέχρι 31.12.1996.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

1. Αναπροσαρμόζουμε για τη χρήση 1996, την επαγγελματική αμοιβή που ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, κατά το διορθωτικό ποσοστό δύο και ένα δέκατο τοις εκατό (2,1%) και κατά ποσοστό δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 1996 και δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αυτού.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας, διαμορφώνονται ως εξής:

- της υποπερίπτωσης αα' σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) δραχμές.

- των υποπεριπτώσεων ββ', γγ', δδ' και εε' σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές.

- της υποπερίπτωσης στστ' σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες (2.900.000) δραχμές.

2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1996.

Γ. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο