Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Ζ1- 74/4.2.2011 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 04 -02-2011
Αριθμ. Πρωτ.: Ζ1- 74

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή
Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή
Πληροφορίες : Ε. Λεμπιδαρά

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3893546
FAX : 210 3829640

Θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ1ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
β) του π.δ/τος 197/1997 (ΦΕΚ Α’156) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) του π.δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
δ) του π.δ./τος 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ε) του π.δ./τος 89/2010 (ΦΕΚ Α’ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ’ περ. 1 στοιχ. ββ’ του π.δ./τος 96/2010 (ΦΕΚ Α’ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ζ) της με αριθμ. Οικ. 20854/54/2010 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1673) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» και
η) του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α’ 189).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, και της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»

3. Την υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,

4. Την υπ’ αριθμ. Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας για την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

5. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των οποίων στηρίχθηκε η έκδοση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και της υπ’ αριθμ. Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και την υπ’ αριθμ. 1030/2001 απόφαση του ΑρείουΠάγου που έχει εκδοθεί επί υποθέσεως συλλογικής αγωγής ένωσης καταναλωτών κατά ασφαλιστικής εταιρίας.

6. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου της ανωτέρω αποφάσεως έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως εξής:

1. Στο διατακτικό της Υπουργικής Απόφασης μετά το «αποφασίζουμε:» προστίθεται ο τίτλος «Κεφάλαιο Α’» το οποίο περιλαμβάνει τις παραγράφους 1, 2 και 3.

2. Μετά το εδάφιο ζ’ της παραγράφου 3 προστίθεται «Κεφάλαιο Β» ως εξής:
«Κεφάλαιο Β
Την απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης των Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν Ασφαλιστικές Εταιρίες με τους καταναλωτές, ως ακολούθως:
α) όρος σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, σε αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (Β΄1353) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Ζ1- 21/17.1.2011 (ΦΕΚ Β’ 21) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο