Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/17986/0022/22.2.2011 Μισθοδοσία προσωπικού Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

(Μισθοδοσία προσωπικού Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 22/2/2011
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 2/17986/0022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Β
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Τηλέφωνα:

Α΄ ΤΜΗΜΑ
Υπουργεία –Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
33 38 401 - 402 - 403 - 404
33 38 478 , 218
33 38 422

Β΄ ΤΜΗΜΑ
ΟΤΑ - ΝΠΔΔ
33 38 391 – 392 33 38 477 - 351
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
33 38 418 - 419

Γ΄ ΤΜΗΜΑ
Ειδικά Μισθολόγια
33 38 350 33 38 237
Fax: 210 33 38 208

ΘΕΜΑ: «Μισθοδοσία προσωπικού Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των υπηρεσιακών μεταβολών που επέφεραν αυτές σε μία μερίδα του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και των πρώην κρατικών Περιφερειών, και σε συνδυασμό με τις νεότερες διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212Α), καθώς και τις οδηγίες της αριθμ. 2/8338/0022/24-1-2011 (ΑΔΑ: 4Α9ΖΗ-Ξ) εγκυκλίου του Υφυπουργού Οικονομικών, σάς πληροφορούμε τα κάτωθι:

Α) Το προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών που παραμένει προσωπικό των συσταθέντων με το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές που ελάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Κρατικών Περιφερειών.

Β) Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), το οποίο καθίσταται αυτοδίκαια από 1-1-2011 προσωπικό των Περιφερειών της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 τις αποδοχές που ελάμβανε και ως προσωπικό των πρώην Ν.Α.

Γ) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των υπηρεσιών των πρώην Κρατικών Περιφερειών των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις Περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, στην Περιφέρεια με απόφαση που εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της πρώην Κρατικής Περιφέρειας που ισχύει από 1-7-2011, σύμφωνα με το άρθρο 256 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-7-2011 μόνο τις αποδοχές των υπαλλήλων της Περιφέρειας, ήτοι τις αποδοχές των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Δ) Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων, Αυτοτελών Γραφείων) των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), αρμοδιότητες των οποίων απονέμονται στους Δήμους και το οποίο μετατάσσεται, είτε με αίτησή του είτε αυτοδικαίως, από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

Ε) Το υπηρετούν κατά την 1-1-2010 μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, το οποίο μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων από 1-1-2011, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 3852/2010, θα λαμβάνει από 1-1-2011 μόνο τις αποδοχές που λαμβάνουν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Δήμων.

Ως εκ τούτου, μετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 22 του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010, οι διατάξεις των άρθρων 255 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο, 256 παρ. 6, 257 παρ. 7 και 258 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 παύουν να ισχύουν από 1-1-2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή των προαναφερομένων.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο