Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Δ.Ε.Σ.Ε. Αριθ. απόφ. 4/11.1.2011 Ορισμός τυπικής διαδικασίας αιτήσεων υπαγωγής

(Ορισμός τυπικής διαδικασίας αιτήσεων υπαγωγής)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. απόφ. 4/11.1.2011

(ΦΕΚ Β' 294/22.2.2011)

Ορισμός τυπικής διαδικασίας αιτήσεων υπαγωγής.
 
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
Τα άρθρα 1 και 14 παρ. 1 και 2 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α' 204/2.12.2010).
 
Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων της 11-1-2011.
 
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:
 
Τα μέλη συμφώνησαν ομοφώνως στον καθορισμό της τυπικής διαδικασίας υπαγωγής ως εξής:
 
Στάδιο 1) Για τη διαδικασία υποβολής ενός έτοιμου προς υποβολή επενδυτικού σχεδίου ο ιδιώτης επενδυτής προκαταρκτικά να αποστέλλει μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ηλεκτρονικό αίτημα για τον ορισμό συνάντησης λαμβάνοντας αριθμό προτεραιότητας.
 
Το αίτημα του επενδυτή συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα αρχεία:
 
α) Επιτελική σύνοψη (executive summary) της επένδυσης, στο οποίο τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική αξιοπιστία της επένδυσής του.
 
β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact assessment).
 
Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» οφείλει να μελετήσει τα υποβαλλόμενα αρχεία και να προετοιμαστεί για την υποδοχή του νέου επενδυτικού σχεδίου.
 
Η συνάντηση οριστικής υποβολής ορίζεται άμεσα και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, στη συντομότερη δυνατή ημερομηνία για την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».
 
Στάδιο 2) Την ημέρα της συνάντησης οριστικής υποβολής ο επενδυτής παραδίδει το έγγραφο που θα προετοιμάσει και θα ορίσει ως «Αίτηση Υποβολής η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στον 3894/10» και ταυτόχρονα οφείλει απαραιτήτως να υποβάλει σε τρία όμοια αντίτυπα (hard copies) αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα:
 
α) Πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης,
 
β) Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία (investment impact assessment),
 
γ) Κάθε πρόσθετο στοιχείο το οποίο εκτιμάται ως απαραίτητο για την τεκμηριωμένη παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου και των επιπτώσεων του σύμφωνα με το νόμο,
 
δ) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την Invest in Greece σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων της επένδυσης,
 
(ε) Αποδεικτικό καταβολής Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης,
 
(στ) Κάθε επιμέρους στοιχείο όπως αυτό αποφασίζεται ή εξειδικεύεται από αποφάσεις της ΔΕΣΕ.
 
Κατά την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου και των συνοδευτικών αυτού εγγράφων, ένα εκ των τριών αντιτύπων απαραιτήτως αριθμείται, σφραγίζεται και μονογράφεται και από τα δύο μέρη και εν συνεχεία φυλάσσεται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», ως «πρωτότυπο αρχείο» (master copy). To αρχείο αυτό δύναται, εν συνεχεία, να ψηφιοποιηθεί και να αποκτήσει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
 
Με το πέρας της παραλαβής, δημιουργείται και υπογράφεται από τα μέρη αναλυτικό πρακτικό παραλαβής επενδυτικού σχεδίου, ο επενδυτής υπογράφει ανέκκλητη εντολή / εξουσιοδότηση προς την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και εν συνεχεία εγγράφεται στο «ειδικό βιβλίο» της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο.
 
Η προθεσμία των 15 ημερών για την αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ξεκινά με την εγγραφή του σχεδίου στο «ειδικό βιβλίο». Η αίτηση υπαγωγής δεν καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο σε περίπτωση ελλείψεως τυπικά απαιτούμενου δικαιολογητικού εγγράφου. Σε περίπτωση που η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε πλήρη και αιτιολογημένη αξιολόγηση και απαιτεί προς τούτο πρόσθετα δικαιολογητικά συμπληρωματικά στοιχεία ή έγγραφα, η εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει την έκθεση αξιολόγησης της στην ΔΕΣΕ με ειδική μνεία των κατά την κρίση της απαιτούμενων πρόσθετων στοιχείων.
 
Η ΔΕΣΕ δύναται με την απόφασή της να αναπέμψει τον φάκελο στην εταιρεία ορίζοντας τα πρόσθετα αναγκαία στοιχεία, τάσσοντας ορισμένη προθεσμία για την υποβολή τους καθώς και προθεσμία στην εταιρεία για την οριστική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
 
Επιπλέον, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» οφείλει να παρέχει άμεση, πλήρη και πρωτογενή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τόσο γενικότερα αναφορικά με τις προβλέψεις και διαδικασίες που απορρέουν από τον νόμο 3894/2010, όσο και ειδικότερα σχετικά με συγκεκριμένα ώριμα επενδυτικά σχέδια. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται χωρίς αντίτιμο πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής και οι επενδυτές θα πρέπει να παροτρύνονται να τις χρησιμοποιούν προς όφελός τους.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
 
Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011


Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ο Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο