Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Δ.Ε.Σ.Ε. Αριθ. απόφ. 2/11.1.2011 Σχετικά με το ύψος των διαχειριστικών αμοιβών και τον τρόπο υπολογισμού αυτών

(Σχετικά με το ύψος των διαχειριστικών αμοιβών και τον τρόπο υπολογισμού αυτών)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθ. απόφ. 2/11.1.2011

(ΦΕΚ Β' 294/22.2.2011)

Σχετικά με το ύψος των διαχειριστικών αμοιβών και τον τρόπο υπολογισμού αυτών.
 
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Το άρθρο 16 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α' 204/2.12.2010).
 
2. Το Πρακτικό της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων της 11-1-2011.
 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:
 
Α. Το πάγιο ύψος της οφειλόμενης προς την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων, σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
 
Β. Απαραίτητη κρίνεται η τροποποίηση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της οφειλόμενης Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης επενδυτικών προτάσεων των Ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων, ως εξής:
 
«Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης καθορίζεται ως ακολούθως:
 α. Για επενδυτική πρόταση κόστους έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 β. Για επενδυτική πρόταση κόστους άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και έως διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ:
 έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, και για ποσό που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 γ. Για επενδυτική πρόταση κόστους άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ:
 έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, για το ποσό που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και έως διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ, στο 0,1% του συνολικού κόστους της επένδυσης και για το ποσό που υπερβαίνει τα διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ, στο 0,025% του συνολικού κόστους της επένδυσης.»
 
Στο συνολικό ποσό το οποίο υπολογίζεται με τον πιο πάνω τρόπο ως Διαχειριστική Αμοιβή Προώθησης λογίζεται επιπρόσθετα και ο αναλογούν Φ.Π.Α.
 
Γ. Καθορίζεται ως τρόπος καταβολής των οφειλόμενων Διαχειριστικών Αμοιβών Αξιολόγησης και Προώθησης επενδυτικών προτάσεων η κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», τα στοιχεία των οποίων δημοσιοποιούνται προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές με επιμέλεια της εταιρείας. Η καταβολή των εν λόγω Διαχειριστικών Αμοιβών αποδεικνύεται βάσει των σχετικών αποδεικτικών καταβολής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 παρ. 1 περ. ε και 15 παρ. 1 περ. α του ν. 3894/2010. Ο έλεγχος της καταβολής των οικείων ποσών διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρείας. Τα εν λόγω ποσά διατίθενται από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για την εκπλήρωση των σκοπών της.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2011
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
 
Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ο Γραμματέας
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο