Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-02-2011 ]

Αριθμ. Φ10034/135/9/19.1.2011 Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών ΟΓΑ έτους 2011

(Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών ΟΓΑ έτους 2011)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ10034/135/9    

(ΦΕΚ Β 121 8.2.2011)

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών ΟΓΑ έτους 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α' 15), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

2. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (Α 15), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 ν. 3863/2010 (Α 115).

3. Την αριθμ. 2876/7.10.1009 (Β 2234) Απόφαση του Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων."

4. Την αριθμ. Υ275/30.9.2010 (Β. 1595) Απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη"

5. Την αριθμ.. 1304/11/3.11.2010 απόφαση του Δ.Σ του ΟΓΑ.

6. Το με Α.Π. 33124/102/30.12.2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι το ποσοστό της κρατικής συμμετοχής παραμένει το ίδιο, αλλά ούτε και του προϋπολογισμού του ΟΓΑ,

αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ Α. 15), όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 3%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο