Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2004 ]

Αριθ. 20240/1778/6.3.1968 Περί άναπροσαρμογής κατωτάτων καί ανωτάτων όριων άποζημιώσεως εξ εργατικών ατυχημάτων

(Περί άναπροσαρμογής κατωτάτων καί ανωτάτων όριων άποζημιώσεως εξ εργατικών ατυχημάτων)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 20240/1778

(ΦΕΚ Β' 134/18-03-1968)

Περί άναπροσαρμογής κατωτάτων καί ανωτάτων όριων άποζημιώσεως εξ εργατικών ατυχημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχοντες ύπ' οψιν:

1) Τάς διατάξεις του άρθρου 7 τοθ Ν. 1224 έτους 1944 κυρωθέντος διά τής ύπ' άριθ. 324/30.5.1946 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (έκδοθείσης κατά τήν ύπ' άριθ. 58/1945 Συντακτικήν Πραξιν, ΦΕΚ 182, τεύχος Α').
2) Τό Β.Δ. τής 24.7.1920 «περί κωδικοποιήσεως τών νομών, περί εύθύνης προς άποζημίωσιν τών έξ άτυχήματος έν τή έργασία παθόντων εργατών καί υπαλλήλων».
3) Τό άπό 4.1.1968 πρακτικόν συνεδριάσεως του Έθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής,

άποφασίζομεν:

1. Τροποποιούντες τήν ύπ' άριθ. 38904/7594/20.6.1967 άπόφασιν ήμών, όρίζομεν τά υπό του άρθρου 1 του Νόμου 4705/1930 προβλεπόμενα κατώτατα και ανώτατα όρια έφ' άπαξ άποζημιώσεως έργατικών ατυχημάτων περί ών τό Β.Δ. τής 24.7.1920 «περί κωδικοποιήσεως τών Νόμων, περί ευθύνης προς άποζημίωσιν τών έξ άτυχήματος παθόντων έργατών καί ύπαλλήλων» εις δραχμάς δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) καί εξήκοντα χιλιάδας (60.000) άντιστοίχως.

2. Ή παρούσα άπόφασις δεν έχει έφαρμογήν διά: α) Τά μέχρι τής δημοσιεύσεως αύτής λαβόντα χώραν εργατικά ατυχήματα τά άφορώντα εις ναυτικούς άνήκοντας κατά τον χρόνον του άτυχήματος εις συγκεκροτημένα πληρώματα ώς και β) τους έκ του Κεφαλαίου Δυτών δικαιουμένους νά τύχωσιν άποζημιώσεως λόγω άτυχήματος, δι' ους ή ισχύς της άρχεται άπό τής ενάρξεως τής θερινής σπογγαλιευτικής περιόδου 1968.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Πειραιεί τή 6 Μαρτίου 1968

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   
ΠΑΥΛ. ΤΟΤΟΜΗΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ! ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΘ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΔΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο