Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-1993 ]

ΠΟΛ.1296/7.9.1993 Μείωση συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εμπόρου καινούργιων και παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων

(Μείωση συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εμπόρου καινούργιων και παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Υ.Ο. 1116300/7.9.1993, ΠΟΛ.1296

Μείωση συντελεστών καθαρού κέρδους, που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εμπόρου καινούργιων και παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.
 
Έχοντας υπόψη:
   
1) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως ισχύουν.
   
2) Τις αριθ. Ε. 17417/1770/23.12.1985, Ε. 17418/1771/23.12.1985, Ε. 3250/480/24.2.1987 και Ε. 3249/479/24.2.1987 αποφάσεις μας.
   
3) Σχετικά αιτήματα των εμπόρων ανταλλακτικών αυτοκινήτων για μείωση του καθαρού τους κέρδους, εξ αιτίας του γεγονότος ότι λόγω της αντικατάστασης με το σύστημα της απόσυρσης των αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ένα μεγάλο μέρος των αποθεμάτων τους σε ανταλλακτικά και εξαρτήματα υπέστη απαξίωση και αχρησία και
   
4) Την Υ 2009/20.5.1993 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Μειώνουμε το συντελεστή καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εισαγωγέα ή εμπόρου καινούργιων ή παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων ως κατωτέρω:

Α) Επί των ακαθαρίστων εσόδων
1) ΚΑ 2303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, από 16% σε 14%.
2) ΚΑ 2304 Έμπορος παλιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, από 22% σε 20%.

Β) Επί αγορών
1) ΚΑ 22303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινή¬των, από 19% σε 16%.
2) ΚΑ 22304 Έμπορος παλιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, από 30% σε 27%.

Οι μειώσεις των ανωτέρω συντελεστών ισχύουν μόνο για τις χρήσεις 1993, 1994 και 1995.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο