Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-1993 ]

ΠΟΛ.1321/30.9.1993 Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εισαγωγέα και του εμπόρου ηλεκτρικών συσσωρευτών

(Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εισαγωγέα και του εμπόρου ηλεκτρικών συσσωρευτών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Α.Υ.Ο. 1124873/30.9.93, ΠΟΛ.1321

Συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών του εισαγωγέα και του εμπόρου ηλεκτρικών συσσωρευτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.Δ/τος 3323/1955, όπως ισχύουν.

2. Τις αριθ. Ε17418/1771/1985, Ε17417/1770/ 1985, Ε3250/480/1987, Ε 3249/479/1987, και 1110210/15080/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες καθορίστηκαν συντελεστές καθαρού κέρδους για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις.

3. Τα σχετικά αιτήματα των εισαγωγέων και εμπόρων ηλεκτρικών συσσωρευτών και

4. Την Υ. 2009/20.5.93 (ΦΕΚ Β 365) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τις Ε17418/1771/1985, Ε17417/1770/1985, Ε 3250/480/1987, Ε 3249/479/ 1987 και 1110210/15080/ΠΟΛ.1276/24.8.1993 αποφάσεις μας ως ακολούθως:

Α' ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κατηγορία 2α
1) ΚΑ 2200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών  10% Πώληση χονδρική
2) ΚΑ 2201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών  11% Πώληση λιανική
3) ΚΑ 2202 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών  11% Χονδρικώς
4) ΚΑ 2203 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών  13% Λιανικώς.

Β' ΕΠΙ ΑΓΟΡΩΝ

Κατηγορία 2α
1) ΚΑ 22200 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών  15% Πώληση χονδρική
2) ΚΑ 22201 Εισαγωγέας ηλεκτρικών συσσωρευτών  17% Πώληση λιανική
3) ΚΑ 22202 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών  17% Χονδρικώς
4) ΚΑ 22203 Έμπορος ηλεκτρικών συσσωρευτών  20% Λιανικώς.

Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν από το οικον. έτος 1994 (χρήση 1993).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο