Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2011 ]

Αρ. πρωτ.: Οικ.2/14716/0025/11-2-2011 Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων εκ μέρους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για θέματα που αφορούν εγγυημένες από το Ε.Δ. οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 , όπως ισχύει

(Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων εκ μέρους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για θέματα που αφορούν εγγυημένες από το Ε.Δ. οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 , όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2011
Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/ 14716 /0025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών
ΤΜΗΜΑ : Δ’

Ταχ. Δ/νση : Παν/μίου 37
10165 Αθήνα Αμερικής 21Α,

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων εκ μέρους των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για θέματα που αφορούν εγγυημένες από το Ε.Δ. οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 , όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των διευκρινίσεων που παρασχέθηκαν με το αριθ. 2/6800/0025/7-2-2011 έγγραφο μας και με αφορμή την συνέχιση της υποβολής πληθώρας ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τα κατά τόπους αρμόδια Υποκαταστήματα όλων σχεδόν των Πιστωτικών Ιδρυμάτων επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Από τις διατάξεις του Ν.2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α’/1995), όπως ισχύει, ρυθμίζονται τα θέματα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) σε πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών, οι οποίες προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και για τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης. Σε εφαρμογή των ανωτέρω έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών (τ. ΥΠ.ΟΙ.Ο) ανά περίπτωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και ιδιωτών , το πλήρες κείμενο όλων των προαναφερομένων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) -συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έντυπα και δικαιολογητικά- έχει αναρτηθεί από την Υπηρεσία μας στην σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ( www . minfin . gr ).

Από τα προεκτεθέντα , συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας είναι πράγματι αρμόδια να εξετάζει ερωτήματα-αιτήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία , εφαρμογή αλλά και την υπαγωγή στις διατάξεις των εν λόγω ΥΑ.

Επειδή όμως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της υποβολής στην Υπηρεσία μας επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων με το ίδιο θέμα, τα οποία προέρχονται από διάφορα Υποκαταστήματα Τραπεζών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να επιφορτίζεται υπέρμετρα η Διεύθυνσή μας καθώς έχει αυξηθεί υπερβολικά ο όγκος παρόμοιων εισερχομένων αιτημάτων από τους ως άνω φορείς (π.χ. διαπίστωση δυσμενών στοιχείων των οφειλετών-επιχειρήσεων, αιτήματα για επικαιροποίηση της παρασχεθείσας από το Ε .Δ. εγγύησης , παύση εργασιών ή διακοπή της λειτουργίας των εν λόγω φορέων…κλπ), παρακαλούμε να προβείτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στην έκδοση οδηγιών προς όλα τα μέλη σας , προκειμένου τέτοιου είδους ερωτήματα να υποβάλλονται εφεξής στην Υπηρεσία μας μόνον μέσω των Κεντρικών Καταστημάτων (των διαφόρων Τραπεζών) , τα οποία θα πρέπει –αφού τα συγκεντρώνουν-, να τα αξιολογούν, να απαντούν σε όσα λόγω γνώσης και εμπειρίας κρίνουν ότι πρέπει να απαντήσουν και εν συνεχεία – εφόσον κριθεί σκόπιμο- να τα υποβάλουν στην Υπηρεσία μας με την μορφή ενιαίου ερωτήματος, το οποίο όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα πραγματικά στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υποβολής του συγκεκριμένου ερωτήματος.

Η Διεύθυνση μας , από τη δική της πλευρά-, δεσμεύεται , όπως έχει καθήκον, να παρέχει πλήρη και συνεχή ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος , τα οποία έχουν ήδη ή πρόκειται να απασχολήσουν τα κατά τόπους αρμόδια -για την εξυπηρέτηση εγγυημένων από το Ε.Δ. δανείων- Πιστωτικά Ιδρύματα στο μέλλον.

Τα ανωτέρω φρονούμε ότι είναι επιβεβλημένο να γίνουν έτσι ώστε να εδραιωθεί περαιτέρω η μεταξύ μας άριστη συνεργασία με σκοπό την ταχύτερη και εντός των νομίμων πλαισίων εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών, επιχειρήσεων…κλπ Άλλωστε είναι γνωστό ότι το Υπ. Οικονομικών έχει θέσει ως στόχο την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών με σκοπό να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Θωμάς Σακκάς

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο