Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2011 ]

ΠΟΛ.1028/9.2.2011 Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS)

(Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 09/02/2011    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                            
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α΄. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄, Β΄
2.16η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β΄. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ//ΝΣΗ ΚΕ.ΠΥ.Ο.
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Β΄

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4         
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                 
Πληροφορίες: Αικ. Καρύδα- Γ. Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο: 210 - 3647202-5                                  
Fax: 210 - 3645413                           
E-Mail: [email protected]           

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΛ 1028

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS).


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 19 του ν.3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄).

2. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
α) Των παραγράφων, 9 περίπτωση α΄ και 11 του άρθρου 36,
β)  των παραγράφων, 1 περίπτωση α΄, 2, 3, 6, 8 και 11 του άρθρου 38,   
γ)  της παραγράφου 2 του άρθρου 59,                       
δ)  της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:
α) ΠΟΛ.1112/14.7.2010 (Φ.Ε.Κ. 1131Β΄),
β) ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 1916Β΄),
γ) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238 Β΄), όπως ισχύει μετά τις: 1042666/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β΄) και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727 Β΄),
δ) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β΄),           
ε)  1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β΄),   
στ)1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β΄),   
ζ) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154Β΄)
η) 1002820/7268/1364/0014/ΠΟΛ.1003/14.1.2004 (ΦΕΚ 132Β΄),
θ) 1055431/4327/615/0014/ΠΟΛ.1063/28.6.2004 (ΦΕΚ 1087Β΄),
ι) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568Β΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

8. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

9. Την ανάγκη αλλαγής του εντύπου λόγω της μεταβολής  των συντελεστών Φ.Π.Α. από 1/1/2011 καθώς και την ανάγκη περιστολής των δαπανών για την μη εκτύπωση νέων εντύπων έως ότου εκδοθεί νέο αναμορφωμένο έντυπο.

10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
 
Άρθρο  1
Τύπος και περιεχόμενο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011, Φ2 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα  Α΄ στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο  2
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Το έντυπο αυτό ισχύει για υποβολή περιοδικών δηλώσεων μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μέχρι εκδόσεως νέου εντύπου.

2. Προκειμένου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα χρησιμοποιείται το έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS (ισχύον έντυπο), με χειρόγραφη διόρθωση και αναγραφή των συντελεστών που ισχύουν για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011.

3. Όσον αφορά τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής, καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ισχύουν όσα ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 και 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006, όπως ισχύουν.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από  την δημοσίευση της.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο