Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-1996 ]

ΠΟΛ.1284/30.10.1996 Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ)

(Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ) )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1117071/5723/1753/Α0014

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/ΙΙ

ΠΟΛ.: 1284

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτός Υπολογισμός Φ.Π.Α. στα έσοδα από εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτ/του (TAXI).

Εχοντας υπόψη:


1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 54 και

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης του Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

3. Τη σύμφωνη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υποκειμένους στο Φ.Π.Α. εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

4. Την αριθμ. 11007147/1239/0006Α'/4.10.96 (ΦΕΚ 922 Β'/7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Τις αριθμ. πρωτ. 1098085/8011/0014/ΠΟΛ. 1249/20.7.93, 1121998/9961/0014/ΠΟΛ. 1313/23.9.93, 1135060/11403/2354/0014/20.4.95, 1123371/5666/1844/Α0014/ΠΟΛ. 1279/3.11.95 Α.Υ.Ο. και τις Ε.Δ.Υ.Ο. 1050218/4606/961/0014/ΠΟΛ. 1103/3.5.94 και 1049766/2373/Α0014/ΠΟΛ. 1117/18.4.95.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκύψουν έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Το ποσό του φόρου προστιθέμενης αξίας που οφείλεται για το έτος 1996 για κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο προσδιορίζεται σε:

α) εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) δρχ. προκειμένου για ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:

αα) στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - περιχώρων, όπως αυτή προσδιορίζεται με την περίπτ. α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.1437/84 (ΦΕΚ 59Α') και περιλαμβάνει τους Δήμους και τις Κοινότητες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα Ι της παρούσας απόφασης και

ββ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παράγραφο β' του ίδιου άρθρου και νόμου,

β) εξήντα πέντε χιλιάδες (65.000) δρχ., προκειμένου για Ε.Δ.Χ. αυτ/τα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων με πληθυσμό από 4.000 κατοίκους και άνω,

γ) σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δρχ. προκειμένου για Ε.Δ.Χ. αυτ/τα (ΤΑΧΙ) που έχουν την έδρα τους σε Δήμους, Κοινότητες ή οικισμούς αυτών, με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους.

Αρθρο 2

1. Ο φόρος του προηγούμενου άρθρου θα καταβληθεί σε μία δόση μέχρι την 10.12.1996.

2. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου στο δημόσιο είναι ο εκμεταλλευτής του Ε.Δ.Χ. αυτ/του.

Εκαστος των συν/τών ευθύνεται εξ αδιαιρέτου για ολόκληρο το ποσό έναντι του Δημοσίου, υπόχρεος δε για την καταβολή ολόκληρου του ποσού Φ.Π.Α. που ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης είναι: Ο ιδιοκτήτης που έχει το μεγαλύτερο ποσοσοτό συνιδιοκτησίας και σε περίπτωση ίσου ποσοστού συνιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών, ο συνιδιοκτήτης εκείνος, το επώνυμο του οποίου αλφαβητικά προηγείται του επωνύμου των άλλων συνιδιοκτητών στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη του ποσού Φ.Π.Α. που οφείλεται για κάθε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για το έτος 1996 είναι η Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού, δηλαδή η Δ.Ο.Υ. στην οποία τηρείται ο φάκελλος του αυτοκινήτου.

4. Για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσα στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 προθεσμία, εκδίδεται σχετική πράξη επιβολής του φόρου επ' ονόματι των υποχρέων ανάλογα με τα ποσοστά συνιδιοκτησίας εκάστου εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 47 και 48, παραγρ. 2 του Ν.1642/86.

6. Οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης περιοδικής εκκαθάρισης, ούτε υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης για την καταβολή του τεκμαρτώς προσδιοριζόμενου ποσού, και δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που έχει επιβαρύνει τις πάσης φύσεως εισροές τους στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι οι εισροές τους έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση του προς απόδοση προσδιοριζόμενου ποσού Φ.Π.Α.

7. Για τον προσδιορισμό του προς καταβολή ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά που εισπράχθηκαν με βάση εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., για τα οποία υπάρχει αυτοτελής υποχρέωση για καταβολή του αναλογούντος σ' αυτά Φ.Π.Α. Η καταβολή του φόρου αυτού πραγματοποιείται με έκτακτη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ΕΔΥΟ υπ' αρ. πρωτ. 1038102/1768/491/0014/ΠΟΛ. 1107/27.3.1996 (οδηγίες συμπλήρωσης του κωδ. 012-7, ε).

8. Στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα που πραγματοποιούν εκμισθωτές ή ιδιοκτήτες εφόσον δεν είναι και εκμεταλλευτές των ανωτέρω μεταφορικών μέσων (ΤΑΧΙ), οι οποίοι και υπάγονται στις γενικές διατάξεις του Ν.1642/86, όπως ισχύει.

9. Επίσης στις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν περιλαμβάνονται οι εκμεταλλευτές των ανωτέρω μεταφορικών μέσων (ΤΑΧΙ), οι οποίοι τηρούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλία, εκδίδουν τα νόμιμα στοιχεία
και υποβάλουν τις δηλώσεις του άρθρου 31 (περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και εκκαθαριστική δήλωση) για το σύνολο της δραστηριότητάς τους για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του Ν.1642/86.

Αρθρο 3

1. Τα ποσά του φόρου (Φ.Π.Α.) που τυχόν έχουν καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 1996 βάσει της Α.Υ.Ο. υπ' αρ. πρωτ. 112337/5666/1844/Α0014/ΠΟΛ. 1279/3.11.1995 συμψηφίζονται με τα ως άνω οφειλόμενα ποσά του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΔΗΜΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Σ. ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΙ
1. Δ. ΑΘΗΝΩΝ 39. Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2. Δ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 40. Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ
3. Δ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 41. Κ. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
4. Δ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 42. Δ. ΜΑΝΔΡΑΣ
5. Δ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 43. Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
6. Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 44. Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
7. Δ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 45. Δ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
8. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ 46. Κ. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
9. Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 47. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
10. Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 48. Κ. ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
11. Δ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 49. Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
12. Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 50. Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
13. Δ. ΑΛΙΜΟΥ 51. Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ
14. Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 52. Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
15. Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ 53. Κ. ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΟΣ
16. Κ. ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ 54. Κ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
17. Δ. ΒΥΡΩΝΟΣ 55. Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
18. Κ. ΒΟΥΛΑΣ 56. Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
19. Κ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 57. Δ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
20. Κ. ΒΑΡΗΣ 58. Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
21. Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 59. Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
22. Κ. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 60. Κ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
23. Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 61. Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ
24. Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ 62. Δ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
25. Δ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 63. Κ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
26. Δ. ΔΑΦΝΗΣ 64. Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ
27. Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 65. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
28. Κ. ΕΚΑΛΗΣ 66. Κ. ΠΕΥΚΗΣ
29. Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 67. Κ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
30. Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 68. Δ. ΣΠΑΤΩΝ
31. Κ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ 69. Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
32. Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 70. Δ. ΤΑΥΡΟΥ
33. Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 71. Δ. ΥΜΗΤΤΟΥ
34. Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 72. Κ. ΦΥΛΗΣ
35. Δ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 73. Κ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ
36. Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 74. Δ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
37. Δ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 75. Δ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
38. Δ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 76. Δ. ΧΟΛΑΡΓΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο