Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2011 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5005849 ΕΞ 7.2.2011 Οδηγίες για την δομή του “Τοπικού Αριθμού Αναφοράς – LRN” στο σύστημα EMCS. Αποστολή Υποδείγματος Εναλλακτικού Συνοδευτικού Εγγράφου

(Οδηγίες για την δομή του “Τοπικού Αριθμού Αναφοράς – LRN” στο σύστημα EMCS. Αποστολή Υποδείγματος Εναλλακτικού Συνοδευτικού Εγγράφου)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 07/02/2011
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Γ 5005849 ΕΞ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κωδ .Αρχ.:290, 291.1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄
2. Δ/ΝΣΗ 19η -ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Σύλλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.416
FAX : 210-69.87.424

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την δομή του “Τοπικού Αριθμού Αναφοράς – LRN” στο σύστημα EMCS. Αποστολή Υποδείγματος Εναλλακτικού Συνοδευτικού Εγγράφου.
ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5054303ΕΞ/27.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 2 Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2-FS1) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2011, σας παρέχουμε επιπλέον τις ακόλουθες διευκρινίσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 684/2009 -Σημείο 9α του Παραρτήματος Ι Πίνακας 1, ο Τοπικός Αριθμός Αναφοράς (LRN) είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός αναφοράς, ο οποίος απαρτίζεται από 22 αλφαριθμητικά στοιχεία το ανώτερο και αποδίδεται στο e-Δ.Ε. από τον αποστολέα, ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό της αποστολής στα βιβλία του.

Α. Ως εκ τούτου, για ομοιόμορφη εφαρμογή και προκειμένου να διασφαλίζεται η μοναδικότητα του αριθμού αυτού στα βιβλία της εταιρείας και στο μηχανοργανωμένο σύστημα, η δομή του “Τοπικού Αριθμού Αναφοράς – LRN” κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού Δ.Ε. (ΙΕ815/801) καθορίζεται ως ακολούθως : ΦΑ/Ε/ΑΑ, όπου:

- ΦΑ (13 ψηφία): Αριθμός Αδείας Φορολογικής Αποθήκης του τόπου αποστολής (Αριθμός SEED)

- Ε (2 ψηφία): 2 τελευταία ψηφία από το τρέχον έτος υποβολής (π.χ. ο αριθμός 11 για το έτος 2011)

- ΑΑ (5 ψηφία): Μοναδικός Αύξων Αριθμός από το Βιβλίο καταχώρισης των e –Δ.Ε. της φορολογικής αποθήκης (π.χ. 00001) π.χ. LRN: ELA0001020001/11/00001

Β . Διευκρινίζεται επιπλέον ότι :

1. Η δομή αυτή θα ακολουθείται και για τον αριθμό αναφοράς που θα χρησιμοποιείται στο εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο στην περίπτωση που η εταιρεία τηρεί ενιαίο βιβλίο καταχώρισης τόσο των ηλεκτρονικών Δ.Ε. (e-AD) όσο και των εντύπων Δ.Ε. Δηλαδή το έντυπο εναλλακτικό διοικητικό έγγραφο θα φέρει ομοίως τον ίδιο αριθμό αναφοράς π.χ (ELA0001020001/11/00001) και ο ίδιος αριθμός θα καταχωρείται ως LRN και στο αντίστοιχο e-ΔΕ, που θα υποβληθεί για την συγκεκριμένη αποστολή όταν επανέλθει το σύστημα.

2. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση τηρεί ξεχωριστό βιβλίο καταχώρισης των εναλλακτικών συνοδευτικών εγγράφων, η δομή του αριθμού LRN για το έντυπο έγγραφο θα είναι όπως περιγράφηκε ανωτέρω, με την διαφορά ότι η τελευταία διαχωριστική γραμμή θα αντικατασταθεί με το διακριτικό Ε (εναλλακτικό έντυπο) ΦΑ/ΕΕ/ΑΑ π.χ LRN: ELA0001020001/11Ε00001 και η αύξουσα αρίθμηση θα είναι από το ξεχωριστό βιβλίο καταχώρισης των εντύπων.
Κατά την καταχώριση του e-Δ.Ε., το οποίο θα αντικαταστήσει το έντυπο έγγραφο για την συγκεκριμένη αποστολή θα χρησιμοποιείται η αμέσως επόμενη αύξουσα αρίθμηση από το βιβλίο καταχώρισης των e-Δ.Ε., χρησιμοποιώντας την ενιαία δομή του αριθμού LRN που περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο Α.

Επί παραδείγματι: Έστω ότι η εταιρεία εκδίδει το πρώτο εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο για το έτος 2011. Η δομή του αριθμού LRN για το έγγραφο θα είναι ELA0001020001/11Ε00001. Στην συνέχεια όταν θα υποβάλλει το ηλεκτρονικό Δ.Ε. (e- AD) για αντικατάσταση του συγκεκριμένου εγγράφου και έστω ότι στο βιβλίο καταχώρισης των e-Δ.Ε. ο αύξων αριθμός είναι πλέον πέντε (5) ο αριθμός LRN για το e-Δ.Ε. θα είναι ELA0001020001/11/00005.

Σημειώνεται ότι από κοινοποιήσεως της παρούσας και το αργότερο από 25.02.2011, για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής, αλλά και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ο αριθμός αναφοράς LRN που παρέχεται αυτόματα από το σύστημα, αλλά θα καταχωρείται κατά την υποβολή του e-Δ.Ε., σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Ευνόητο είναι ότι τα ηλεκτρονικά Δ.Ε. που καταχωρήθηκαν στο μηχανοργανωμένο σύστημα με διαφορετικό τρόπο (διαφορετική δομή LRN) θα διατηρηθούν ως έχουν.

Γ. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή θα καταρτίζεται η δομή του αριθμού LRN κατά την υποβολή ενός ηλεκτρονικού Δ.Ε., κατόπιν θέσεως των προϊόντων Ε.Φ.Κ. σε ελεύθερη κυκλοφορία, από πρόσωπα που έχουν λάβει ανεξάρτητη άδεια εγγεγραμμένου αποστολέα, κατ΄εφαρμογή της ΔΕΦΚ Γ 5054451ΕΞ2010/27.12.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ2163/Β΄/31.12.2010), όπου αντί του αριθμού αδείας της φορολογικής αποθήκης θα τίθεται ο αριθμός Ε.Φ.Κ. (Αριθμός SEED) του εγγεγραμμένου αποστολέα π.χ. LRN: EL30001020001/11/00001

Δ. Διευκρινίζεται επίσης, ότι στην ανωτέρω σχετική Ε.Δ.Υ.Ο. στην παράγραφο IV Β 1) (Εξαγωγή–Αποδοχή εξαγωγής) εκ παραδρομής αναφέρθηκε λάθος η συσχέτιση των τιμών στα αποτελέσματα εξόδου του μηνύματος ΙΕ518 με το μήνυμα ΙΕ818. Προς αντικατάσταση λοιπόν οι τιμές αυτές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

21: έξοδος δεκτή και ικανοποιητική (Α1, Α2),
22: έξοδος δεκτή αν και όχι ικανοποιητική (Α4),
23: έξοδος απορρίπτεται (Β1)

Ε. Τέλος, με την παρούσα σας κοινοποιείται υπόδειγμα του προτεινόμενου εναλλακτικού συνοδευτικού εγγράφου (επισυνάπτεται) για διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Καν. (ΕΚ) 684/2009, για τις περιπτώσεις που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας στη χώρα μας.

Επισημαίνουμε ότι η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος δεν είναι υποχρεωτική από τις εταιρείες, οι οποίες δύναται να διαμορφώσουν δικό τους έγγραφο, στο οποίο όμως θα περιλαμβάνονται απαρέγκλιτα τα ίδια ακριβώς στοιχεία αναλυτικά όπως και στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο και θα φέρει τον τίτλο «Εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο για διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής», όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Καν. (ΕΚ) 684/2009. Επιπροσθέτως, όλα τα στοιχεία δεδομένων που αναγράφονται στο έντυπο έγγραφο θα πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω των αριθμών και γραμμάτων στις στήλες Α και Β του παραρτήματος Ι του ανωτέρω Κανονισμού, όπως και στο συνημμένο υπόδειγμα.

Το εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο συντάσσεται και υπογράφεται από τον αποστολέα σε τρία (3) αντίγραφα, όπου το 1ο αντίγραφο φυλάσσεται από τον αποστολέα και καταχωρείται είτε στο ενιαίο είτε στο ξεχωριστό βιβλίο καταχώρισης των εντύπων Δ.Ε., το 2ο αντίγραφο υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του αποστολέα πριν την έναρξη της διακίνησης και το 3ο αντίγραφο αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της εκάστοτε διακίνησης.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του εναλλακτικού συνοδευτικού εγγράφου με το οποίο διακινούνται τα προϊόντα από το τελωνείο, παρά μόνο στις περιπτώσεις που έχει διενεργηθεί φυσικός έλεγχος, όπου θα αναγράφονται οι σχετικές διαπιστώσεις.

ΣΤ. Εφιστούμε επίσης την προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές Αρχές να εξετάζουν σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη της διακίνησης με εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο, την εγκυρότητα του αριθμού Ε.Φ.Κ. του παραλήπτη μέσω της λειτουργίας «Αποθήκες- Άδειες» στο σύστημα Ο.Π.Σ.Τ. αναζητώντας τον αριθμό SEED από τις επιλογές «Οικονομικοί Φορείς Ε.Ε.» και «Φορολογικές Αποθήκες Ε.Ε.» και όχι μέσω της λειτουργίας «Αποθήκες-Έκδοση Σ.Δ.Ε.», δεδομένου ότι στην λειτουργία αυτή έχει παρατηρηθεί να εμφανίζονται ως έγκυρες, άδειες που έχουν ανακληθεί, στις περιπτώσεις που δεν έχει καταχωρηθεί η ημερομηνία ανάκλησης τους (ημερομηνία λήξης).

Ο έλεγχος αυτός που πραγματοποιείται από τις Τελωνειακές Αρχές δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον αποστολέα από την υποχρέωσή του να προβαίνει σε διασταύρωση των στοιχείων του παραλήπτη (π.χ. έγκυρος αριθμός Ε.Φ.Κ., τύπος αδείας επιτηδευματία, κατηγορίες προϊόντων κλπ) πριν την έναρξη της διακίνησης με το εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο , η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του συστήματος Seed-on Europa στην ακόλουθη ιστοσελίδα, στην οποία έχουν πρόσβαση και οι οικονομικοί φορείς:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_home.jsp?
Lang=el&redirectionDate=20101223
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο