Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-02-2011 ]

Αριθμ. Οικ. 25624/975/21.12.2010 Προσδιορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών

(Προσδιορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. Οικ. 25624/975

(ΦΕΚ Β' 2252/31.12.2010)

Προσδιορισμός κριτηρίων με βάση τα οποία καθορίζεται το ύψος των προστίμων στους εργοδότες που παρανόμως απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22−4−2005).

2. Το άρθ. 86 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212Α΄/23−8−2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ66/10/11.5.2010) πρόβλεψη ΚΥΑ περί προσδιορισμού κριτηρίων διοικητικών κυρώσεων ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.

3. Το άρθ. 16 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄/2−9−1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/99 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134Α΄/ 3−6−1999).

5. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ154/Α΄/7.9.2010).

6. Την αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ1/2/23291/5.11.201 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα Τζάκρη (ΦΕΚ 1747/Β).

7. Την 20854/54/20.10.2010 απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» (ΦΕΚ 1673/Β΄/21.10.2010).

8. Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 12445/Δ 1.4142/24.6.2010 συγκρότησης επιτροπής για την κατηγοριοποίηση των προστίμων που θα επιβάλλονται στους εργοδότες που απασχολούν παρανόμως εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών.

9. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:
Καθορισμός παρανόμως απασχολούμενου υπηκόου τρίτης χώρας

Στους εργοδότες που απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι:
i) Δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή βεβαίωση τύπου Α της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.3386/2005,
ii) είναι μεν κάτοχοι άδειας διαμονής η οποία όμως είτε δεν τους παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας είτε δεν κατέχουν την προβλεπόμενη από τις αρμόδιες αρχές έγκριση για εργασία, επιβάλλεται, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 86 του Ν. 3386/2005, χρηματικό πρόστιμο που δύναται να κυμαίνεται από 3000,00 έως 15000,00 ευρώ για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.

Άρθρο 2:
Κριτήρια

Τα χρηματικά πρόστιμα του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλονται στους εργοδότες με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
i) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης,
ii) η υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται α) η επιβολή στον ίδιο εργοδότη ενός (1) τουλάχιστον χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας β) η έκδοση μιας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής,
iii) ο βαθμός συνεργασίας. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου των αρμοδίων οργάνων κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, η απόκρυψη πληροφοριών και η παροχή ψευδών στοιχείων.

Άρθρο 3:
Καθορισμός ύψους προστίμου

Α. Για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας καθορίζεται το ποσό του προστίμου ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
1 1 έως 5 3.000,00 € 4.000,00 €
2 6 έως 20 4.001,00 € 5.000,00 €
3 21 έως 50 5.001,00 € 6.000,00 €
4 51 έως 100 6.001,00 € 7.000,00 €
5 101 και πάνω 7.001,00 € 8.000,00 €


Στον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης συνυπολογίζονται και οι παρανόμως απασχολούμενοι, οι οποίοι εντοπίζονται κατά τον έλεγχο.

Β. Όταν ο εργοδότης επιδεικνύει χαμηλό βαθμό συνεργασίας επιβάλλεται το μέγιστο ποσό του προστίμου της αντίστοιχης κλίμακας.

Γ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το μέγιστο πρόστιμο ποσού 15.000,00 € για κάθε παρανόμως απασχολούμενο υπήκοο τρίτης χώρας.

Άρθρο 4:
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΑΝΝΑ ΝΤΑΛΑΡΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο