Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-02-2011 ]

Αριθμ. πρωτ.: Ζ1- 21/17.1.2011 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

(Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 17-01-2011
Αριθμ. Πρωτ.: Ζ1- 21

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή
Τμήμα Πολιτικής Καταναλωτή

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3893546
FAX : 210 3829640

Θέμα «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε το πρώτο άρθρο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
β) του π.δ/τος 197/1997 (ΦΕΚ Α’156) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) του π.δ/τος 185/2009 (ΦΕΚ Α’ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε "Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,
δ) του π.δ./τος 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
ε) του π.δ./τος 89/2010 (ΦΕΚ Α’ 154) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ) του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ’ περ. 1 στοιχ. ββ’ του π.δ./τος 96/2010 (ΦΕΚ Α’ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
η) της με αριθμ. Οικ. 20854/54/2010 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1673) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου και Άννα Νταλάρα» και
θ) του άρθρου 9 «Στελέχωση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων (ΦΕΚ Α’ 189).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει, και της παραγράφου 21 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»

3. Την υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ως εξής:

4. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων επί των οποίων στηρίχθηκε η έκδοση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και των υπ’ αριθμ. 2123/2009, 417/2010 και 652/2010 αποφάσεων του Αρείου Πάγου που έχουν εκδοθεί όλες επί υποθέσεων συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών κατά πιστωτικών ιδρυμάτων.

5. Το γεγονός ότι οι συνέπειες του δεδικασμένου των ανωτέρω αποφάσεων έχουν ευρύτερο δημόσιο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (ΦΕΚ Β΄1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ως εξής:

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1) διαγράφεται η φράση «κυμαινόμενου επιτοκίου».

2. Στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 η φράση «του δανείου,» αντικαθίσταται από τη φράση «του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο,».

3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) όρος που προβλέπει ότι σε περίπτωση ανάληψης μετρητών από κατάστημα ή Αυτόματο Ταμειολογικό Μηχάνημα (ΑΤΜ) του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος την καταβολή προμήθειας ή λειτουργικών εξόδων στο πιστωτικό ίδρυμα,».

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση η ως εξής : «η) όρος που προβλέπει, στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που χρησιμοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση κατοικίας, ότι το δάνειο θα κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσμευση γίνεται σταδιακά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με τους τόκους του δανείου από την ημέρα που κατατίθεται το ποσόν στο δεσμευμένο λογαριασμό. Ο όρος απαγορεύεται ανεξάρτητα αν το ποσόν που κατατίθεται στο λογαριασμό του δανειολήπτη εκτοκίζεται με τόκο καταθέσεως».

5. Στην παράγραφο 3) προστίθενται εδάφια β), γ), δ), ε), στ) και ζ) ως εξής:
β) όρος που προβλέπει ότι οι λογαριασμοί με μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από εκείνο που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα, βαρύνονται με έξοδα τήρησης και παρακολούθησης και κινήσεων,
γ) όρος που προβλέπει ότι υποχρεώνεται ο καταθέτης να ειδοποιήσει αμέσως το πιστωτικό ίδρυμα, σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου καταθέσεων και ορίζει ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν ευθύνεται σε περίπτωση που πραγματοποιήσει πληρωμή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την προαναφερόμενη ειδοποίηση,
δ) όρος που προβλέπει την επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς λογαριασμούς που παραμένουν ακίνητοι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ελάχιστο διάστημα που ορίζει το πιστωτικό ίδρυμα,
ε) όρος που προβλέπει ότι επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης του πιστωτικού ιδρύματος,
στ) όρος με τον οποίον επιβάλλονται προμήθεια ή έξοδα σε κάθε κίνηση λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου, αναφορικά με ανάληψη ή κατάθεση μετρητών ή επιταγής στα ταμεία, όταν οι κινήσεις υπερβαίνουν ορισμένο όριο που ορίζει η Τράπεζα, και
ζ) όρος που περιορίζει την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος μόνο για δόλο ή για βαρειά αμέλεια του υπαλλήλου της σε περίπτωση μη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή σε εντολές πληρωμής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη του για ελαφρά αμέλεια.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ζ1-798/25-06-2008 (Β΄1353) Υπουργικής Απόφασης.

7. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή της.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ1ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο