Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-1996 ]

ΠΟΛ.1281/30.10.1996 Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων

(Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1996
Αρ.Πρωτ.: 1115944/10616/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 12η
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1281

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων.

Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'), σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, την αξία των γηπέδων και κτιρίων τους.
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες, η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται με πολλαπλασιασμό της αξίας κτήσης, συμπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων με συντελεστές αναπροσαρμογής, για τον καθορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του ακινήτου και το ύψος του πληθωρισμού.

γ. Την ποσοστιαία μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά τα έτη 1991-1995, βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ.
δ. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, σύμφωνα με τις οποίες, οι συντελεστές αναπροσαρμογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων από το έτος 1996 και μετά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε. Τις διατάξεις της αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
στ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, που θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 1996, ισχύουν τα εξής:
1. Ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1991, λαμβάνεται η αξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων με βάση τα οριζόμενα από τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2065/1992.
2. Για τις επιχειρήσεις, που δεν είχαν υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν την αξία των ακινήτων τους κατά το έτος 1992, ως αξία κτήσης των ακινήτων που απόκτησαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1991, λαμβάνεται η αξία που εμφανίζετο στα βιβλία της επιχείρησης την 31 Δεκεμβρίου 1991.
3. Για τις επιχειρήσεις, που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση διαφόρων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217Α') ή του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137Α') από την 1η Ιανουαρίου 1992 και μετά, ως αξία κτήσης των ακινήτων λαμβάνεται η αξία που καταχωρήθηκε στην πρώτη επίσημη απογραφή της νέας επιχείρησης.
4. Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων θα πραγματοποιηθεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2065/1992, με πολλαπλασιασμό της πιο πάνω αξίας κτήσης με τους πιο κάτω συντελεστές:

- α. Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1991, με συντελεστή 1,80, προκειμένου για γήπεδα και 1,60, προκειμένου για κτίρια.

- β. Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1992 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1992, με συντελεστή 1,55, προκειμένου για γήπεδα και 1,35, προκειμένου για κτίρια.
- γ. Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1993 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1993, με συντελεστή 1,35, προκειμένου για γήπεδα και 1,25,προκειμένου για κτίρια.

- δ. Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1994 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1994, με συντελεστή 1,20, προκειμένου για γήπεδα και 1,10, προκειμένου για κτίρια.

- ε. Η αξία των ακινήτων, που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1995 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1995, με συντελεστή 1,10, προκειμένου για γήπεδα και 1,05, προκειμένου για κτίρια.

Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1996 και μετά δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
Ομοίως, οι επιχειρήσεις, που προέκυψαν από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993 θα εφαρμόσουν, ανεξάρτητα από το χρόνο που έγινε ο μετασχηματισμός, τους πιο πάνω συντελεστές αναπροσαρμογής, ανάλογα με το χρόνο κτήσης των ακινήτων από τις συγχωνευθείσες ή μετατραπείσες επιχειρήσεις, για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από αυτές μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1995.

5. Οι αποσβέσεις επί της αξίας κάθε κτιρίου που έχουν γίνει μέχρι και την προηγούμενη από το χρόνο της αναπροσαρμογής διαχειριστική χρήση αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους, με βάση τους συντελεστές της προηγουμένης παραγράφου, ανάλογα με το χρόνο κτήσης αυτού.

6. Με την αναπροσαρμογή των αποσβέσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων, που προέκυψαν κατά την προηγούμενη της αναπροσαρμογής διαχειριστική χρήση.

7. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και επί των ακινήτων των βιομηχανικών περιοχών της ΑΕ "Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως" (ΕΤΒΑ). Ως αξία τήσης αυτών λαμβάνεται αυτή που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 22 του Ν.2065/1992.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο