Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-01-2011 ]

Αριθμ. 57971/1060/20.12.2010 Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως «υποχρεωτικών ελέγχων»

(Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως «υποχρεωτικών ελέγχων»)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 57971/1060

(ΦΕΚ Β' 2170/31.12.2010)

Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως «υποχρεωτικών ελέγχων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).

2. α) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπ. Οικονομίας & Οικ/κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Α 213/7−10−2009).
β) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ A/221/5−11 −2009).

3. Του ν.3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136/5.6.2003) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του άρθρου 2 παρ. 1 και 15 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174/2008) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L157/87/9.6.2006).

6. Την με αριθμό 3673/94/28.01.08 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 45/2008) και την τροποποίηση της με αριθμό 17779/524/3.04.09 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 154/10.04.09) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν, με τις οποίες διορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε).

7. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 100Ί939ΕΞ (ΦΕΚ τ Β 111 /29−01−10) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Το με αριθμό 41/11.10.2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, με θέμα τον καθορισμό περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως υποχρεωτικών ελέγχων,

αποφασίζουμε:

1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008, για τους σκοπούς του ν. αυτού και κάθε νομοθετικής ρύθμισης, που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και οιασδήποτε φύσεως και έκτασης ελεγκτική εργασία αναλαμβάνεται από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Προϋπόθεση είναι, η ελεγκτική εργασία να έχει σαν αποτέλεσμα την έκδοση έκθεσης ελέγχου, που συντάσσεται είτε σύμφωνα με: (1) τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 3693/2008 πρότυπα ελέγχου; ή (2) τα πρότυπα ελέγχου που επιβάλει το Συμβούλιο Λογιστικής Εποπτείας των Εταιρειών Δημοσίου Ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Public Company Accounting Oversight Board) και τα γενικά παραδεκτά πρότυπα ελέγχου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (auditing standards generally accepted in the United States).

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο