Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2011 ]

ΠΟΛ.1013/26.1.2011 Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%

(Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 26/01/2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α& Β΄
2. 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο : 210- 3645848
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΠΟΛ 1013

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%.

Σε συνέχεια της ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/20.10.2010, ΦΕΚ 1759/Β/10.11.2010, παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ για την επιστροφή στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%, ως εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύουν από 23.4.2010 (ν.3842/10), και κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1100/24.6.2010, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 5% στην αξία των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή λόγω εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος – μέλος.

2. Με την απόφαση ΠΟΛ.1144/20.10.2010, ορίστηκε ότι η επιστροφή της ως άνω περίπτωσης πραγματοποιείται δια συμψηφισμού με το φόρο εκροών που προκύπτει για κάθε φορολογική περίοδο, από τις εν λόγω δραστηριότητες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ο συμψηφισμός αυτός πραγματοποιείται άμεσα με την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται. Ειδικότερα, το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας των πωλήσεων από την εμπορική δραστηριότητα με τον συντελεστή 5%, αναγράφεται στον κωδικό 402 της περιοδικής δήλωσης, έντυπο Φ2, 050 – ΦΠΑ, έκδοση 2010. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 402 θα πρέπει να ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του ποσού που αναγράφεται στον κωδ. 307 επί 5%.
Όσον αφορά την εκκαθαριστική δήλωση, συμπληρώνονται οι κωδικοί 668 και 688, έντυπο Φ1, 009/10 ΦΠΑ, έκδοση 2010, με την αξία των πωλήσεων και με τον φόρο 5% που αναλογεί αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 668 θα πρέπει να είναι το ίδιο ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 607.

3. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, οι αγρότες που πωλούν προϊόντα δικής τους παραγωγής από δικό τους κατάστημα υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων από 1.7.2010, και όσοι τα πωλούν στις λαϊκές αγορές από 1.10.2010. Το ειδικό στοιχείο αποτελεί το δικαιολογητικό για την εγγραφή στο τηρούμενο βιβλίο, ως στοιχείο κόστους για την εμπορική δραστηριότητα του αγρότη που έχει δικαίωμα επιστροφής με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 5%. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

4. Το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα του αγρότη, όπως ορίστηκε με το υπόδειγμα που προσαρτάται στην απόφαση ΠΟΛ.1144/20.10.2010, είναι ανάλογο με το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου της απόφασης Π.6793/647/7.10.86, η οποία και καταργήθηκε με την νέα απόφαση. Σημειώνεται ότι δεν ορίζεται συγκεκριμένο χρώμα για το πρωτότυπο του στοιχείου. Ως εκ τούτου στελέχη που έχουν θεωρηθεί με την προϊσχύουσα απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεώς τους, αρκεί από το περιεχόμενό τους να προκύπτουν τα δεδομένα που ορίζονται στο υπόδειγμα που προσαρτάται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1144/20.10.2010.

5. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4.γ΄, του άρθρου 41, οι ανωτέρω αγρότες παραμένουν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 και δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ με εφαρμογή του κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές υπηρεσιών προς άλλους υποκείμενους στο φόρο. Η επιστροφή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, με την υποβολή αίτησης, στην οποία περιλαμβάνεται η αξία των αγροτικών προϊόντων και παροχών υπηρεσιών, όπως αυτή προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, που έχουν εκδοθεί για τις πωλήσεις προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

6. Επισημαίνεται ότι δικαίωμα επιστροφής και συμψηφισμού με την περιοδική δήλωση έχουν μόνο οι αγρότες που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής σε λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων τους και οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών και παραμένουν σε αυτό κατά το διάστημα που εντάσσονται παράλληλα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τις εν λόγω πωλήσεις.

7. Σημειώνεται τέλος ότι αγρότες που έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς για το σύνολο της δραστηριότητάς τους μπορούν να μεταταχθούν στο ειδικό καθεστώς για την αγροτική τους παραγωγή, από την αρχή κάθε έτους, παραμένοντας βεβαίως στο κανονικό καθεστώς για πωλήσεις προϊόντων τους σε λαϊκές αγορές, ή από δικό τους κατάστημα καθώς και για εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις προϊόντων τους, εφόσον υφίστανται τέτοιες δραστηριότητες.
Ο Υφυπουργός
Δημήτριος Κουσελάς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο