Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2011 ]

Άρθρα Tracking shares και εξαγοράσιμες μετοχές (Redeemable shares) - Δύο καινούρια υβρίδια χρηματοδότησης για μεγάλες εταιρίες

(Tracking shares και εξαγοράσιμες μετοχές (Redeemable shares) - Δύο καινούρια υβρίδια χρηματοδότησης για μεγάλες εταιρίες)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κωνσταντίνος Δ. Ντζούφας
Δικηγόρος
LLM Αστικού & Εμπορικού Δικαίου

Πανεπιστημίου 56, Μέγαρο Ερμής, 7ος όροφος, 10678, Αθήνα

Τηλ.: 210 3800426, Fax: 210 3800429, Κιν.: +30 6942 582148
e-mail: [email protected]


 Ο καινούριος σχετικά νόμος 3604/2007 για τις ανώνυμες εταιρίες πρόσθεσε στο οπλοστάσιο της χρηματοδότησης  των μεγάλων κυρίως εταιριών δύο νέα  χρηματοδοτικά εργαλεία, τις προνομιούχες μετοχές που  δίνουν δικαίωμα σε κέρδη από έναν αυτοτελή κλάδο μιας εταιρίας (tracking  preferred shares) και τις εξαγοράσιμες μετοχές (redeemable shares), μετοχές δηλαδή που εκδίδει η εταιρία και μπορεί να επαναγοράσει με συγκεκριμένο τίμημα σε καθορισμένο χρονικό σημείο.
 
 Tα tracking shares είναι μια μορφή προνομιούχων μετοχών που παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα απόληψης  μερισμάτων από έναν συγκεκριμένο τομέα (κλάδο) εταιρικής δραστηριότητας με βάση τα κέρδη-ζημίες του συγκεκριμένου κλάδου (άρθρο 3 παρ.2 του ν.2190/1920). Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ίδια εταιρία μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι  αυτοτελείς οικονομικοί κλάδοι, π.χ. μια μεγάλη εταιρία να διαθέτει ετερογενείς δραστηριότητες μέσα στο ίδιο νομικό πρόσωπο, ήτοι να διαθέτει έναν κλάδο τροφίμων και έναν ειδών υγείας-καλλυντικών, από τους οποίους ο ένας να είναι πολύ περισσότερο κερδοφόρος από τον άλλο. Στην περίπτωση αυτή πιθανοί επενδυτές ή και μέτοχοι του χρηματιστηρίου δύνανται να προσελκυσθούν από την έκδοση προνομιούχων μετοχών  που αποδίδουν μέρισμα  που συνδέεται με τον συγκεκριμένο (κερδοφόρο και υπό ανάπτυξη) κλάδο και ειδικότερα με τα κέρδη του συγκεκριμένου τομέα που είναι πολύ υψηλότερα από τα συνολικά κέρδη όλης της εταιρίας. Εν προκειμένω, λοιπόν, αν ένας κλάδος εταιρικής δραστηριότητας αποδίδει πολύ περισσότερα κέρδη από ό,τι η εταιρία συνολικά και μπορεί να εμφανίζεται ως «φιλέτο» στα μάτια επενδυτών/μετόχων, μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα χρηματοδοτώντας με την προσέλκυση νέων κεφαλαίων  και το σύνολο της εταιρίας με την έκδοση προνομιούχων μετοχών σε συγκεκριμένο κλάδο της εταιρίας  που αποδίδουν εμφανώς υψηλότερο μέρισμα. Το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο προϋποθέτει βέβαια ως ελάχιστη παράμετρο την δυνατότητα  δημιουργίας λογιστικής αυτοτέλειας  στο συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να παρακολουθούνται και να καταγράφονται χωριστά τα αποτελέσματα χρήσης του συγκεκριμένου κλάδου.

 Επιπλέον, χρειάζονται δυο ακόμα επισημάνσεις. Εναλλακτικές μέθοδοι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπως η απόσχιση κλάδου του κερδοφόρου κλάδου ή διάσπαση και δημιουργία νέας θυγατρικής  μπορεί να υπερτερούν ή και να μειονεκτούν στην εκάστοτε περίπτωση. Ωστόσο τα tracking shares μπορεί να αποτελούν καλύτερη λύση αρκετές φορές σε σχέση με την απόσχιση κλάδου, δεδομένου ότι δεν απαιτούνται οι πολύ χρονοβόρες διαδικασίες και οι νομικές εμπλοκές  του εταιρικού δικαίου για την απόσχιση ή διάσπαση εταιρίας, η υλοποίησή τους είναι πολύ γρηγορότερη και επιπρόσθετα εμπεδώνουν το αίσθημα  εμπιστοσύνης που εκπέμπει η εταιρία για τον εαυτό της προς την αγορά.Μια ακόμη επισήμανση αφορά και τον σχεδιασμό έκδοσης  tracking shares : Η διαδικασία, μολονότι πολύ πιο γρήγορη από άλλες δομικές αναδιαρθρώσεις, δεν είναι τόσο απλή και απαιτείται σωστή πρόβλέψη νομικών διατάξεων στο καταστατικό για τα δικαιώματα των κατόχων των tracking  shares, τα δικαιώματα ψήφου που αυτοί διαθέτουν, το τυχόν δικαίωμά τους να διορίσουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου και άλλα ευαίσθητα και τεχνικά-νομικά θέματα, όπως η αποφυγή λογιστικών «λαθροχειριών» από τους διοικούντες την εταιρία σε βάρος του ενός ή του άλλου κλάδου της επιχείρησης, θέματα εξαγορών με δημόσια πρόταση, κλπ.. Τα tracking shares μπορούν λοιπόν να αναδείξουν πιο αποτελεσματικά τον κερδοφόρο κλάδο μιας πολυκλαδικής επιχείρησης αποδίδοντας υψηλότερα κέρδη στους επενδυτές αλλά και ευνοώντας τη συνολική χρηματοδότηση της εταιρίας.
 
 Πέρα από τα tracking shares, τα οποία όπως είναι προφανές απευθύνονται σε εταιρίες με σημαντικό κύκλο εργασιών και κάποια διαφοροποίηση στην δραστηριότητά τους  κα είναι  κατά πάσα πιθανότατα εισηγμένες, ο νόμος 2190/1920 προβλέπει και τις λεγόμενες εξαγοράσιμες μετοχές. Οι εξαγοράσιμες μετοχές (redeemable shares, actions rachetables), που ως σήμερα ήταν εφικτές μόνο με πολύπλοκες συμβατικές συμφωνίες μεταξύ των μετόχων, αποκτούν πλέον και θεσμικό χαρακτήρα στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίες. Οι μετοχές  αυτές  εκδίδονται από την εταιρία είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες  σε ορισμένη τιμή, διατίθενται στους υποψήφιους αγοραστές και αγοράζονται σε ορισμένη τιμή από την εταιρία στο μέλλον. Για την επαναγορά αυτών των μετοχών το άρθρο 17β του ν.2190/1920 θέτει ορισμένες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και ότι η αγορά από την εταιρία θα πρέπει να γίνει εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.2190/1920, δηλαδή κοινώς όταν η εταιρία έχει κέρδη. 
 
 Με τις εξαγοράσιμες μετοχές μπορεί να επιτευχθούν δύο στόχοι, μια για την πλευρά της εταιρίας και μία για την πλευρά των  επενδυτών-μετόχων : μια εταιρία που ευρίσκεται σε έναν σχετικά καλό δρόμο αλλά χρειάζεται άλλα φθηνότερα σε κόστος  κεφάλαια σε σχέση με τον όποιο εφικτό τραπεζικό δανεισμό της, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από την έκδοση τέτοιων μετοχών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τις επαναγοράσει στο μέλλον διατηρώντας έτσι κατά βάση σύντομα και πάλι τον ίδιο μετοχικό έλεγχο. Από την άλλη πλευρά πιθανοί επενδυτές μπορούν να σιγουρεύσουν καλύτερα μια μεσοπρόθεσμη  τοποθέτησή τους σε μια εταιρία με καλές προοπτικές και να αποδεσμευτούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη, χωρίς να χρειάζεται να εισβάλλουν και στον μετοχικό πυρήνα μιας π.χ. «οικογενειακής» εταιρίας που διαθέτει δικό της business know-how. H έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών μπορεί να εξυπηρετεί, λοιπόν, εταιρίες που χρειάζονται «προσωρινούς» επενδυτές, αλλά δεν θέλουν να απεμπολήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κεκτημένες μετοχικές καταστάσεις. Για τις εξαγοράσιμες μετοχές υπάρχουν βέβαια και μη διευκρινισμένα πλήρως ζητήματα λόγω του υβριδιακού χαρακτήρα τους, για το αν π.χ. το ποσό έκδοσης των μετοχών  λογιστικά  αποτελεί ίδια κεφάλαια ή δάνεια, με την επικρατούσα μάλλον άποψη να κλίνει υπερ της πρώτης αποψης (βλ. IAS αλλά και τα αμερικανικά US-GAAP).

 Συμπερασματικά, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι τα παραπάνω εργαλεία διευκολύνουν σημαντικά προσπάθειες χρηματοδότησης  μεγάλων εταιρίων με ίδια κεφάλαια και με συγκριτικά πολύ χαμηλότερο κόστος δανεισμού και απαίτηση ασφαλειών σε σχέση με τραπεζικούς δανεισμούς.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο