Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-1996 ]

ΠΟΛ.1276/23.10.1996 Ποσοστό τόκου υπερημερίας

(Ποσοστό τόκου υπερημερίας )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1114138/9383-13/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 24/10/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1276

ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας.
ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 1048098/3875-13/0016/6.5.1996 εγκύκλιος.

1. Οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου, λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων ή τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας.

2. Το ποσοστό του νομίμου τόκου ή του τόκου υπερημερίας για τις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς επίσης και για τις λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 293 του Αστικού Κώδικα.

3. Με την αριθμ. 261/20.8.1996 (ΦΕΚ 196 Α') Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που τροποποιείται η αριθμ. 136/4.4.95 πράξη του, αποσυνδέεται το ύψος των εξωτραπεζικών επιτοκίων από το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος
και υπολογίζεται πλέον με βάση το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή με την προαναφερθείσα Π.Υ.Σ. που ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 193/23.8.1996 τ.Α' καθορίζεται το ποσοστό του νομίμου και εξ υπηρημερίας τόκου κατά 2% το έτος υψηλότερο του ανωτάτου ορίου του εκ δικαιοπραξίας τόκου, το ανώτατο όριο του οποίου ορίζεται με την ίδια πράξη κατά 2% το έτος υψηλότερο από αυτό που εφαρμόζει κάθε φορά η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και το οποίο σύμφωνα με την τελευταία πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2386/19.4.96 (ΦΕΚ 74 Α'96) έχει καθορισθεί σε 21% ετησίως, σας πληροφορούμε ότι
το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου από 23 Αυγούστου 1996 και μετά διαμορφώνεται στο 25% ετησίως (δηλ. 21%+2%+2% = 25%) και με το ποσοστό αυτό θα υπολογίζετε από την ανωτέρω ημερομηνία τους καταλογισμούς και λοιπές οφειλές που βαρύνονται... με τον εν λόγω τόκο υπερημερίας.

Α' ΦΕΚ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

1. Από 21.8.46-31.8.79
Βασιλ.Δ. 21/21.8.46 12%

2. Από 1.9.79-10.10.79
Π.Υ.Σ. 127/31.8.79 203/1.9.79 21%

3. Από 11.10.79-29.10.90
Π.Υ.Σ. 145/28.9.79 233/11.10.79 25%
Π.Υ.Σ. 193/17.12.79 287/28.12.79
ΕΚΔΟΣΗ Π.Υ.Σ. 120/23.10.90 143/30.10.90

4. Από 30.10.90-17.9.92
ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.92 162/30.9.92 34%
(ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90) (89/6.7.90)

5. Από 18.9.92-20.10.92
ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.92 162/30.9.92 44%

6. Από 21.10.92-15.6.93
ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92 174/29.10.92 39%

7. Από 16.6.93-30.9.93
ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.93 111/29.6.93 33%

8. Από 1.10.93-25.10.93
ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.93 170/1.10.93 36%

9. Από 26.10.93-15.5.94
ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.93 191/26.10.93 34%

10. Από 16.5.94-27.9.94
ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.94 80/16.5.94 37%

11. Από 28.9.94-30.3.95
ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.94 159/29.9.94 34%

12. Από 31.3.95-19.4.95
ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.95 71/13.4.95 32%

13. Από 20.4.95-30.7.95
Π.Υ.Σ. 136/4.4.95 76/20.4.95 30%

14. Από 31.7.95-21.4.96
ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.95 158/31.7.95 29%

15. Από 22.4.96-22.8.96
ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.96 74/30.4.96 28%

16. Από 23.8.96 - σήμερα
Π.Υ.Σ. 261/20.8.96 193/23.8.96 25%

Πράξη αριθ. 261 της 20 Αυγούστου 1996
Τροποποίηση της 136/4.4.1995 Π.Υ.Σ.
Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν.876/1979 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς" (ΦΕΚ 48 τ.Α'/1979).

β. Του άρθρου 1 του Ν.1266/1982 "Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 81 τ.Α'/1982).

2. Την αριθμ. 136/4.4.1995 Π.Υ.Σ. "τροποποίηση της αριθμ. 120/23.10.1990 "Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου "Καθορισμός του ύψους των εξωτραπεζικών επιτοκίων"?(ΦΕΚ 76/Α/20.4.1995),

3. Τη σκοπιμότητα αποσύνδεσης των εξωτραπεζικών επιτοκίων από το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Την αριθμ. 2392/11.7.1996 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Την αριθμ. 26530/8.943/30.7.1996 εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζει:

Τροποποιεί την αριθμ. 136/4.4.1995 Πράξη του και καθορίζει το ύψος των εξωτραπεζικών επιτοκίων ως ακολούθως:

α. Το ποσοστό του εκ δικαιοπραξίας τόκου, κατά ανώτατο όριο, σε 2 εκατοστιαίες μονάδες το έτος υψηλότερο από το επιτόκιο που εκάστοτε εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

β. Το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου σε 2 εκατοστιαίες μονάδες το έτος υψηλότερο από το ως άνω καθοριζόμενο ανώτατο όριο του ποσοστού του εκ δικαιοπραξίας τόκου.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα γνωστοποιεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ισχύς αυτής της Πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο