Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2011 ]

Πράξη Διοικητή ΤτΕ αριθ. 2636/24.11.2010 Καθορισμός ποσοστού της εισφοράς των ασφαλιστικών εταιρειών προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής καθώς και ζητήματα του τρόπου εφαρμογής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3867/2010

(Καθορισμός ποσοστού της εισφοράς των ασφαλιστικών εταιρειών προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής καθώς και ζητήματα του τρόπου εφαρμογής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3867/2010)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2636/24.11.2010

(ΦΕΚ Β' 2016/27.12.2010)

Καθορισμός ποσοστού της εισφοράς των ασφαλιστικών εταιρειών προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής καθώς και ζητήματα του τρόπου εφαρμογής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3867/2010.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 55Α του έχοντος ισχύ νόμου (Ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α΄ 298) καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) Τις διατάξεις του ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», (ΦΕΚ Α΄ 128) και ιδίως την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 10 αυτού.

γ) Τις διατάξεις του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 38), όπως ισχύει.

δ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως ισχύει.

στ) Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, επιβάλλεται τακτική εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, η οποία μπορεί να ανέρχεται συνολικά έως το ποσοστό του 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων καταχωρημένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής.

ζ) Την υπ’ αριθμ. 1/2/9−11−2010 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, αποκλειστικά ως προς τον τρόπο εξειδίκευσης και εφαρμογής ποσοστών ανά κατηγορία ασφαλιστικών συμβολαίων (κλάδους ασφάλισης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128),

η) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:

1. Καθορίζει την επιβαλλόμενη τακτική εισφορά των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, κατ’ έγκριση της υπ’ αρ. 1/2/9−11−2010 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του (εξειδίκευση ποσοστών ανά κλάδο ασφάλισης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), ως ακολούθως:

α) Εφαρμόζεται εισφορά 1,5% επί του ασφαλίστρου για τους Κλάδους ασφάλισης ζωής Ι.1, Ι.3, II, IV, V, VI, VΙΙΙ και IX, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει. Ειδικά για τους Κλάδους Ι.3 και IV, δεν εφαρμόζεται εισφορά στο ποσό του ασφαλίστρου που αντιστοιχεί σε νοσοκομειακές καλύψεις.

β) Εφαρμόζεται εισφορά 1% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής Ι.2, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει.

γ) Εφαρμόζεται εισφορά 0,8% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής III, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει.

δ) Εφαρμόζεται εισφορά 0,3% επί του ασφαλίστρου για τον Κλάδο ασφάλισης ζωής VII, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει.

ε) Ως ανώτατα όρια για τον υπολογισμό της εισφοράς των περιπτώσεων (α) έως (γ) ανωτέρω, τίθενται, για μεν τα εφάπαξ καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, για δε τα περιοδικώς καταβαλλόμενα, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ετησίως.

2. Τα Μέλη καταβάλλουν την εισφορά που ορίζεται στην παρ. 1 της παρούσας σε λογαριασμό που τηρεί το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο αριθμός του οποίου θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής στα Μέλη του. Μετά την καταβολή της εισφοράς, κάθε Μέλος αποστέλλει αμελλητί το σχετικό παραστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

3. Έως τις 28−2 κάθε έτους, αρχής γενομένης από τις 28−2−2012, κάθε Μέλος αποστέλλει στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής το ύψος των ασφαλίστρων ανά κλάδο ζωής του προηγούμενου έτους, το ποσό των εισφορών που αντιστοιχούν καθώς και το ποσό που αποδόθηκε στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και τον Ορκωτό Λογιστή κάθε Μέλους. Εφόσον από τον έλεγχο που πραγματοποιεί το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, προκύπτουν διαφορές, αυτές διευθετούνται, αθροιστικά ή συμψηφιστικά, κατά την από το Μέλος καταβολή της πρώτης εισφοράς εκάστου έτους.

4. Ως πρώτο δίμηνο επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές της παρ. 1 της παρούσας νοείται η περίοδος από 1−1−2011 έως 28−2−2011.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1−1−2011.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο