Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-1996 ]

ΠΟΛ.1273/18.10.1996 Εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ με μετρητά

(Εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ με μετρητά )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1996
Αριθ.Πρωτ.: 1112998/9293-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 21/10/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1273

ΘΕΜΑ: Εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και ΝΠΔΔ με μετρητά.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1819/1951 "Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.1041/80.

2. Την αριθμ. 1073/54 ΠΥΣ (ΦΕΣ 157/54 τ.Α' "Περί Επεκτάσεως Εφαρμογής των διατάξεων του Α.Ν.1819/51 δια την είσπραξη πάσης φύσεως εσόδων του Δημοσίου και λοιπών ΝΠΔΔ εν γένει".

3. Την απόφασή μας αριθμ. 57696/111 (ΦΕΚ 585/23.8.88 τ.Β') για εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες και Ν.Π.Δ.Δ. με μετρητά.
4. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των φορολογουμένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Προϊσταμένου των ΔΟΥ.

5. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922 τ.Β') απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε τη δεύτερη παράγραφο της απόφασής μας αριθμ. 57696/ΙΙΙ-175/8.8.88 και καθορίζουμε όπως σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ μπορεί να αυξηθεί το ποσό καταβολής και με μετρητά στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές αντί των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών που έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά την καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο μέσω των ΔΟΥ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών, Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθμ. 2028489/3733-7/0016/30.3.1992 Απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο